تمدن ایران زمین

دماسنج خشم

                      

دماسنج خشم(سنجش میزان عصبانیت)

خدايا-مازيار فلاحي

كداهنگ براي وبلاگ