تمدن ایران زمین

سئوالات درس تاریخ سوم

 آموزش تاریخ سوم راهنمایی - بهرام قاسمینمونه سوالات امتحانی درس تاریخ پایه سوم دوره راهنمایی

در اینجا تعدادی از نمونه سوالات درس

تاریخ سوم دوره  راهنمایی برای شما قرار میدهیم.

این سوالات شامل سوالات با پاسخ  تشریحی  ،

کامل کردنی  و چند گزینه ای هستند که در پایان

هر قسمت جواب سوالات نیز قرارداده شده اند.

 

 

 

 


نمونه سوالات تاریخ سوم  دوره راهنمایی

درس اول
صفویان - اوضاع ایران قبل از تشکیل دولت صفوی


1- یکی از دلایل تفرقه در ایران قبل از صفویه چه بود و چرا؟
اختلافات مذهبی، چو در آن زمان یک مذهب رسمی در کشور وجود نداشت

2 – چرا پس از انقراض دولت تیموریان اوضاع کشور ما بسیار آشفته و پریشان شد ؟
چون حکومت واحد و قدرتمندی در کشور وجود نداشت.

3 – مهم ترین طرفداران صفویه چه کسانی بودند و چه مذهبی داشتند؟
هفت طایفه ی ترک که مذهب شیعه داشتند و به قزلباش معروف بودند

4- نتیجه ی جنگ شاه اسماعیل صفوی با ازبکان چه شد و چه تغییری در مرزهای شرق و شمال شرقی ایران ایجاد شد؟
شاه اسماعیل ازبکان را شکست داد و مرزهای ایران بار دیگر از طرف شمال شرقی به رود جیحون رسید و از طرف مشرق نیز با هند همسایه شد.

5 – نبرد چالدران بین کدام کشورها بود و نتیجه ی آن چه شد؟
بین ایران و عثمانی ( میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی) و نتیجه ی آن پیروزی عثمانی بود.

6 – اقدامات شاه طهماسب را بنویسید؟
اوضاع داخلی ایران را آرام ساخت، اداره آن را منظم کرد، ازبکان را بیرون کرد، با عثمانی جنگید.

7 – چه امری موجب بهبود اوضاع داخلی ایران در زمان شاه طهماسب شد؟
صلح میان ایران و عثمانی که سال ها پایدار ماند

8 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
1. مهم ترین دلیل تفرقه قبل از تشکیل دولت صفوی .... بود.
2. در جنگ چالدران ایرانی ها به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر ... خوردند
3. سلسله صفویه به وسیله .......تأسیس شد.
4. بعد از منظم شدن اوضاع داخلی ایران شاه اسماعیل عازم جنگ با ....شد.
5. د راواخر........... ازبکان به خراسان و پرتغالی ها به .......حمله کردند.

6. شاه اسماعیل از نوادگان .....است.
1 – اختلافات مذهبی
2 – شکست
3 – شاه اسماعیل
4 – ازبکان
5 – نهم – خلیج فارس
6 – شیخ صفی الدین اربیلی

9 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. قبل از تشکیل حکومت صفوی کدام دشمن خارجی به ایران حمله کرد؟
الف)روس ها
ب) پرتغالی ها
ج) انگلیسی ها
د) عثمانی

2. عاقبت جنگ ایران و عثمانی در دوره شاه تهماسب چه شد؟
الف) ایران شکست خورد
ب) ایران پیروز شد
ج) هر دو طرف حاضر به صلح شدند
د) عثمانی پیروز شد

3 . بعد از شاه اسماعیل صفوی چه کسی جانشین او شد؟
الف) شاه عباس
ب) شاه اسماعیل دوم
ج) شاه تهماسب
د) شاه صفی

4 – در جنگ چالدران
الف) عثمانی پیروز شد به دلیل استفاده از توپ و تفنگ
ب) عثمانی پیروز شد به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر
ج) ایران پیروز شد به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر
د) عثمانی پیروز شد به دلیل اختلافات مذهبی ایران

5 – رسمی کردن مذهب شیعه از اقدامات کدام شاه بود؟
الف) شاه عباس
ب) شاه اسماعیل
ج) شاه تهماسب
د) شاه صفی

6 – چرا جنگ میان شاه اشماعیل صفوی و سلطان عثمانی به جنگ چالدران معروف است؟
الف) چون شاه اسماعیل چالدران را از آن خود می دانست
ب) چون سلطان عثمانی چالدران را از آن خود می دانست
ج) چون جنگ بر سر منطقه چالدران بود
د) چون جنگ در دشت چالدران اتفاق افتاد

جواب

1

ب

2

ج

3

ج

4

الف

5

ب

6

د

درس دوم
صفویان - شاه عباس، مشهورترین پادشاه صفوی

10 – چرا پس از شاه تهماسب اوضاع کشور نابسامان شده بود؟
چون کشمکش هایی بین جانشینان او وجود داشت و راه برای سرکشی قزلباس ها و حمله بیگانگان از خارج باز شده بود.

11 – دلایل همکاری انگلیسی ها با ایران در جنگ با پرتغالی ها چه بود؟
انگلیسی ها چون خود از دولت های استعمارگر بودند.
1. با پرتغالی ها در تجارت رقابت داشتند
2. دولت ایران آن ها را تهدید کرده بود که اگر با پرتغالی ها وارد جنگ نشوند حق تجارت با ایران را نخواهند داشت.

12 – دلایل تمامی اروپاییان برای برقراری رابطه با ایران در دوره ی صفوی چه بوده است؟
1. جنگ های عثمانی با ایران و دولت های اروپایی نظیر اسپانیا
2. رقابت های تجاری، سیاسی، نظامی دولت های اروپایی با یکدیگر

13 – دانشمندان علوم مذهبی دوره ی صفوی که تألیفات متعدد و خدمات ارزنده ی علمی انجام دادند را نام ببرید؟
میرداماد، شاگردش ملاصدرا، شیخ بهایی، علامه مجلسی

14 – مهم ترین واردات ایران در دوره صفویه چه چیزی بود؟
اسلحه و کالاهای دیگر

15 – در دوره صفوی ایران با کدام کشورها روابط داشت ؟
اسپانیا – فرانسه – هلند – انگلستان

16 – دلایل ضعف و سقوط حکومت صفویان کدام اند؟
1. پادشاهان صفوی بعد از شاه عباس برای اداره ی کشور تربیت نشده بودند
2. اغلب افرادی خونریز و مستبد بودند
3. به خاطر ضعف و بی لیاقتی این پادشاهان، درباریان سودجو و ظالم شروع به سوء استفاده از قدرت کردند.

17 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1.سلسه ی صفوی را .........تأسیس کرد........آن را تثبیت کرد و ........آن را قدرتمند کرد.
2. صفویان در طی یورش ......منقرض شدند.
3. در جریان صلح شاه عباس با عثمانی ها ........به آن ها واگذارشد.
4. مشهورترین پادشاه صفوی ........بود.
5. شاه عباس برای جبران شکست ایرانی ها در جنگ چالدران به کمک انگلیسی ها به ساختن .....و .....پرداخت.
6. تصوف بندر گمبرون در زمان .......اتفاق افتاد.
1 – شاه اسماعیل – شاه تهماسب – شاه عباس
2 – افغان ها
3 – قسمت هایی از غرب و شمال ایران
4 – شاه عباس
5 – توپ و تفنگ
6 – شاه عباس

18 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1- سقوط دولت صفویان در زمان کدام شاه به وقوع پیوست ؟
الف) شاه اسماعیل
ب) شاه صفی
ج) شاه سلطان حسین
د) شاه عباس

2- فیلسوف معروف دروه ی صفوی که بود؟
الف) مجلسی
ب) شیخ بهایی
ج) ملاصدرا
د) میرداماد

3- در دوره صفوی مقام بعد از پادشاه چه نامیده می شد؟
الف) وزیر
ب) صدراعظم
ج) امیر کبیر
د) اعتماد الدوله

4 – اوج قدرت صفویان درچه دوره ای بوده است؟
الف) شاه عباس
ب) شاه صفی
ج)شاه اسماعیل
د) شاه تهماسب

5 – شورش افغان ها در زمان شاه سلطان به رهبری چه کسی صورت گرفت؟
الف) شاه صفی
ب) محمود افغان
ج) عثمانی ها
د) ملاصدرا

6 – کدام یک از صادرات یاران در دوره صفویه نیست؟
الف) ابریشم
ب) قالی
ج) اسلحه
د) خشکبار

7 – پنجمین پادشاه صفوی که بود؟
الف) شاه سلطان
ب) شاه اسماعیل
ج) شاه صفی
د) شاه عباس

8 – پرتغالی ها در زمان شاه عباس کدام جزایر و بندر را تصرف کردند؟
الف) بحرین – هرمز – بندرعباس
ب) خلیج فارس – هرمز – بحرین
ج) بحرین – هرمز – گمبرون
د) الف و ج

9 – در زمان شاه سلطان حسین حاکم قندهار که بود؟
الف) کریم خان
ب) نادرشاه
ج) گرگین خان
د) ابراهیم خان

10 – تجارت خارجی ایران در زمان صفویه با کدام کشورها بوده است؟
الف) فرانسه – انگلستان
ب) چین و هند و کشورهای اروپایی
ج) اسپانیا – فرانسه – انگلستان
د) چین و فرانسه

1

ج

6

ج

2

ج

7

د

3

د

8

د

4

الف

9

ج

5

ب

10

ب

 

 

 

 

درس سوم
افشاریه و زندیه، دو سلسله ی کم دوام19 – چرا نادر بزرگان شهر را به دشت مغان فراخواند؟
تا اعلام کند وظایف خود را انجام داده و تصمیم به استراحت و کناره گیری از کارها دارد.

20 – کریم خان زند در چه شرایطی به حکومت رسید؟
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود داشت از جمله فعالیت های کشاورزی و تجاری کم بود و بسیاری از علما و روحانیون مجبور به مهاجرت به سرزمین های هند و عراق شده بودند.

21 – علت لشکر کشی نادر به هند چه بود؟
چون افغن های یاغی پس از فتح قندهار به دهلی گریختند، دولت هند حاضر به تسلیم آن ها به نادر نشد و نادر به هند لشکر کشید.

22 – محمود افغان توسط چه کسی به قتل رسید؟
پسر عمویش اشرف افغان

23 – چرا نادرشاه تهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد – چه کسی را به جای او برگزید و به خود چه لقبی داد؟
شاه تهماسب برای این که نشان دهد که از نادر کمتر نیست بدون اطلاع او به جنگ عثمانی ها رفت ولی شکست خورد. نادر به خاطر این شکست او را از سلطنت خلع کرد و فرزند خردسالش را به نام شاه عباس سوم را بر تخت سلطنت نشاند و از این پس نادر خود را نایب السلطنه خواند.

24 – چرا مردم علیه نادر شورش کردند؟
اخلاق نادر عوض شد و ستمگری را در پیش گرفت، بر اثر رفتارهای ناشایست و فشارهایی که برای گرفتن مالیات به مردم می آورد علیه او شورش هایی بر پا شد و اوضاع کشور آشفته شد.

25 – نام مؤسس و پایتخت سلسله ی زندیه را بنویسید؟
کریم خان زند – شیراز

26 – چرا در زمان افشاریه و زندیه به تدریج تجارت خارجی ایران کاهش یافت؟
چون پس از سقوط صفویات تا سال ها حکومت پایداری در ایران تشکیل نگردید و این امر موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور شد و فعالیت های کشاورزی و تجاری کم شد.

27 – هر کدام از موضوعات زیر مربوط به کدام یک از دو پادشاه زیر است؟ (فتح بصره – مهماندوست – دشت مغان – کرنال – وکیل الرعایا – شیراز)
الف) کریم خان زند:
ب) نادرشاه افشار :

جواب :
الف) کریم خان زند : فتح بصره – وکیل الرعایا – شیراز
ب) نادرشاه افشار : مهماندوست – دشت مغان – کرنال

28 – تنها جنگ خارجی کریم خان کدام بود؟
جنگ با عثمانی بود که به فتح بصره انجامید.

29 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. نادر اشرف افغان را در .......شکست داد.
2. یکی از مهم ترین اقدامات در زمان پادشاهیش .... بود.
3. کریم خان حدود ......سال حکمرانی کرد.
4. بزرگان در دشت مغان ......را از سلطنت خلع کردند و نادر را به پادشاهی رساندند.
5. مهم ترین فتح نادر فتح ........بود.
6. سلسله زندیه توسط ......منقرض شد
7. نادرشاه از پادشاهان مشهور ........بود.
جواب :
1. مهماندوست افغان
2. سرکوب شورش افغان ها و فتح هند
3. 20
4. شاه عباس سوم
5. هندوستان
6. آقا محمدخان قاجار
7. افشاریه

30 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟
1. چه کسی به شاه تهماسب دوم پیوست و سردار لشگر او شد؟
الف) اشرف افغان
ب) محمود افغان
ج) نادر
د) سلطان حسین

2. روابط تجاری ایران در زمان نادر با کدام کشور دارای اهمیت بود؟
الف) فرانسه
ب) انگلستان
ج) عثمانی
د) روسیه

3. مهم ترین جنگ نادر چه جنگی بود؟
الف) جنگ چالدران و فتح هندوستان
ب) جنگ چالدران و فتح بصره
ج) جنگ کرنال و فتح بصره
د) جنگ کرنال و فتح هندوستان

4. در زمان چه کسی روسیه و عثمانی قسمت هایی از شمال و مغرب ایران را تصرف کردند؟
الف) اشرف افغان
ب) محمود افغان
ج) نادرشاه
د) شاه تهماسب

5 – پادشاه کدام کشور جواهرات کوه نور و دریای نور را تقدیم نادر کرد؟
الف) فرانسه
ب) اسپانیا
ج) هند
د) مصر

6 – کریم خان به جای عنوان پادشاه خود را چه می نامید؟
الف) اعتماد الدوله
ب) صدراعظم
ج) نایب السلطنه
د) وکیل الرعایا

7 – تنها جنگ خارجی سلسله ی زندیه چه بود؟
الف) کرنال
ب) بصره
ج) چالدران

8 – نادر چه شهری را به پایتختی خود انتخاب نمود و چند سال حکومت کرد؟
الف) شیراز – 12
ب) مشهد – 20
ج) مشهد – 12
د) شیراز – 20

9 – کدام یک از فتوحات نادر نیست؟
الف) بصره
ب) قندهار
ج) هند
د) بحرین

10 – پس از قتل نادر چه کسی جانشین او شد؟
الف) کریم خان
ب) محمدخان قاجار
ج) اشرف افغان
د) نوه ی او به نام شاهرخ

پاسخنامه

1

ج

6

د

2

ب

7

ب

3

د

8

ج

4

الف

9

الف

5

ج

10

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس چهارم
تاریخ اروپا در قرون جدید

31 – بعد از قرون وسطی چه دوره ای در اروپا به وجود آمد؟
قرون جدید

32 – قرون جدید اروپا چه ویژگی هایی داشت؟
1. تحولات مذهبی
2. رشد علم و صنعت
3. پیدایش استعمار
4. تحولات اجتماعی و سیاسی

33 – در قرون وسطی چه کسانی در مهم ترین مسائل اروپا نقش مهمی داشتند؟
رهبران مسیحیت کاتولیک که در رأس آن ها پاب قرار داشت

34 – چه عواملی زمینه ی استعمارگری اروپاییان را فراهم نمود؟
مواد اولیه صنعتی ، یافتن بازار مصرف برای کالای تولید شده در اروپا

35 – در قرن هفدهم چه تحولی سیاسی در انگلستان صورت گرفت؟
حکومت انگلستان از سلطنت استبدادی که در آن پادشاه همه کاره بود به سلطنت مشروطه که در آن مجلسی از نمایندگان مردم بر کار پادشاه نظارت داشت تبدیل گشت

36 – مذهب پروتستان را چه کسی به وجود آورد؟اصلاحات دینی مورد نظر او چه بود؟
مارتین لوتر – با اکتشافات جدید و رشد علوم و فنون اندیشه های جدیدی به وجود آمد که مخالف سلطه ی کلیسا و پاپ و خواهان اصلاحاتی در اعتقادات دینی بود. مارتین لوتر از کسانی بود که این نوع اندیشه ها را مطرح ساخت و علیه دستگاه پاپ دست به اعتراض زد

37 – در قرن هجدهم در آمریکا چه تحولی به وجود آمد؟
مردم آمریکا علیه سلطه انگلستان دست به شورش زدند و به استقلال رسیدند.

38 – علت نامگذاری قرن هفدهم و هجدهم به قرون جدید چیست؟
در این زمان وضع مذهبی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغییرات مهمی کرد.

39 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. اولین کشورهای استعمارگر اروپایی ........و .......بودند.
2. ......مخالف سلطه ی کلیسا و پاپ بود.
3. قیام مردم فرانسه بر ضد حکومت لویی .... منجر به انقلاب.......شد.
4. یکی از ویژگی های قرون جدید پیشرفت ...........و توسعه ......در اروپا بود.
5 . طرفداران مارتین لوتر را .......می نامیدند.
جواب :
1. اسپانیا – پرتغال
2. مارتین لوتر
3. شانزدهم – انقلاب کبیر فرانسه
4. علوم – اختراعات
5. پروتستان

40 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید. 1. میان اجزای کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟
الف) انقلاب صنعتی – گسترش استعمار
ب) انقلاب صنعتی – استقلال آمریکا
ج) تحولات مذهبی – جنگ های مذهبی
د) تحولات سیاسی ، اجتماعی – انقلاب کبیر فرانسه

2. قرون جدید اروپا هم زمان با کدام سلسله ها در ایران بود؟
الف) صفویه – زندیه
ب) افشاریه – زندیه – قاجاریه
ج) صفویه- قاجاریه – زندیه
د) صفویه – افشاریه – زندیه

3.کدام یک از موارد زیر جزء تحولات سیاسی – اجتماعی قرون جدید نیست؟
الف) ایجاد سلطنت استبدادی
ب) تضعیف دولت عثمانی
ج) استقلال آمریکا
د) انقلاب کبیر فرانسه

4 – قرون جدید شامل چه زمانی از تاریخ اروپا است؟
الف) پیش از قرون وسطی و از سال 1500 تا 1800 میلادی
ب) پس از قرون وسطی و از سال 1800 تا 2000 میلادی
ج) پس از قرون وسطی و از سال 1500 تا 1800 میلادی
د) پیش از قرون وسطی و از سال 1800 تا 2000 میلادی

5 – در قرون جدید حکومت انگلستان از سلطنت استبدادی به چه حکومتی تبدیل شد؟
الف) انقلاب استبدادی
ب) انقلاب مشروطه
ج) انقلاب صنعتی
د) سلطنت مشروطه

6 – در انگلستان در سلطنت مشروطه :
الف) شاه همه کاره بود
ب) مجلس نمایندگان به وجود آمد
ج) انقلاب صنعتی به وجود آمد

پاسخنامه

1

ب

2

د

3

الف

4

ج

5

د

6

ب

 

درس پنجم
40- سلسله ی قاجاریه چگونه تأسیس شد؟


41 – ایران وا نگلستان طبق عهدنامه ی مفصل چه تعهداتی را پذیرفتند؟
ایران تعهد کرد که انگلستان را در حفظ هندوستان یاری دهد و انگلستان نیز پذیرفت که کمک های مالی و نظامی در اختیار ایران قرار دهد.

42 – اقا محمدخان چه زمانی تاجگذاری کرد؟ پایتخت او کدام شهر بود؟
پس از بازگشت از نخستین لشکرکشی به گرجستان در سال 1210 هـ.ق در تهران تاجگذاری کرد.

43 – چه عاملی موجب توجه کشورهای اروپایی به دیگر مناطق جهان برای کسب منافع اقتصادی گردید؟
انقلاب صنعتی

44 – چرا فتحعلی شاه پیشنهاد دوستی با دولت فرانسه را پذیرفت؟
چون روس ها اقدام به پیشروی در خاک ایران کردند و چون فتحعلی شاه در مقابله با روس ناتوان بود این دوستی را پذیرفت.

45 – به چه دلایلی انگلیسی ها در زمان فتحعلی شاه خواهان ایجاد رابطه با ایران بودند؟
1. از نفوذ فرانسه و روسیه از راه ایران به هندوستان جلوگیری کنند
2. مایع حمله ی احتمالی ایران به هندوستان شوند
3. بازارهای ایران را در اختیارخود بگیرند.

46 – مهم ترین مسئله مورد توجه حکومت قاجار چه بود؟
حمله ی روسیه به مرزهای شمالی کشور
47 – ایران و فرانسه در زمان فتحعلی شاه چه تعهداتی را نسبت به هم پذیرفتند؟
بر اساس این قرارداد دولت ایران اجازه داد دولت فرانسه هر وقت بخواهد از خاک ایران به سوی هندوستان نیرو بفرستد و فرانسه نیز تعهد کرد که تجهیزات نظامی به ایران بدهد و ایران را در مقابل روسیه یاری کند.
48 – عهدنامه گلستان بین چه کشورهایی بسته شد و طبق آن چه مناطقی از ایران جدا شد؟
بین ایران و روسیه بسته شد و باکو و گنجه از ایران جدا شدند.

49 – به موجب عهد نامه ی ترکمانچای کدام مناطق از خاک ایران جدا شد؟
بخش هایی از خاک ایران در نواحی ارمنستان و آذربایجان به تصرف روس ها درآمد.

50 – چرا در جنگ های ایران و روسیه در ابتدا ایرانیان پیروز شدند ولی بعد شکست خوردند؟
چون مردم با فتوای علما به شور و شوق بسیار آمدند و جنگ کردند ولی بر اثر سیاست های نادرست حکومت قاجار شکست خوردند.

51 – چرا دولت فرانسه در مقابل روسیه ایران را یاری نکرد؟
چون ناپلئون با روسیه پیمان دوستی بست و به قول های خود عمل نکرد.

52 - هر یک از عهدنامه های زیر میان چه کشورهایی منعقد شد؟
الف) مفصل
ب) گلستان
ج) ترکمانچای
جواب :
الف) ایران و انگلیس
ب) ایران و روسیه
ج) ایران و روسیه

53 – چرا کشورهای فرانسه و انگلیس به تعهدات خود عمل نکردند؟
چون به طور پنهانی با روسیه روابط دوستانه برقرار می کردند.

54 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. قاجاریه یکی از طوایف .......بودند که پس از حمله ی .......به ایران آمدند و در ......سکنی گزیدند.
2. نیرومندترین رقیب آقامحمدخان .... بود.
3. در زمان فتحعلی شاه، ........در فرانسه حکومت می کرد.
4. پس از آقامحمدخان .....جانشین او شد.
5 . بزرگترین و مهم ترین رویداد دوره ی فتحعلی شاه .........بود.
6. حاج ابراهیم خان کلانتر به دستور ......به قتل رسید.
7. حکومت قاجاریه در زمان ........تأسیس شد
8. از جمله مدعیانی که فتحعلی شاه با او مواجه شد ......او بود.
جواب ها :
1. ترک – مغول – استرآباد (گرگان)
2. لطفعلی خان زند
3. ناپلئون بناپارت
4. باباخان
5. جمله ارتش روسیه به شمال ایران
6. فتحعلی شاه
7. آقا محمدخان
8. عموی

55 – گزینه صحیح را انتخاب کنید. 1. بعد از آقا محمدخان چه کسی به پادشاهی رسید.
الف) محمدشاه
ب) لطفعلی خان
ج) فتحعلی شاه
د) باباخان

2. در زمان کدام پادشاه قاجار هم زمان سه کشور فرانسه، انگلیس و روسیه متوجه ایران شدند؟
الف) آقا محمد خان
ب) فتحعلی شاه
ج) لطفعلی خان
د) محمدشاه

 


3 – روس ها با چه بهانه ای در زمان فتحعلی شاه به ایران حمله کردند؟
الف) گرفتن مرزهای شمالی
ب) داشتن رابطه پنهانی با انگلیس
ج) تمایل حاکم ارمنستان به پیوستن به ایران
د) تمایل حاکم گرجستان به پیوستن به روسیه

4 – به موجب کدام عهدنامه شهرهای باکو و گنجه به روسیه واگذار شد؟
الف) ترکمانچای
ب) گلستان
ج) ارزته الروم
د) مفصل

5 – کدام عهدنامه بین ایران و انگلیس بسته شد؟
الف) گلستان
ب) ترکمانچای
ج) مفصل


6 – جنگ ایران و روس در زمان کدام پادشاه اتفاق افتاد؟
الف) فتحعلی شاه
ب) آقامحمدخان
ج) کریم خان
د) لطفعلی خان

7 – مهم ترین رویداد تاریخ ایران در دوره ی آقامحمدخان و فتحعلی شاه کدام بوده است؟
الف) حمله ی به شمال ایران
ب) عهدنامه ترکمانچای
ج) پیوستن گرجستان به روسیه
د) شکست ایران از روسیه

8- آقامحمدخان چه شهری را پایتخت خود قرار داده
الف) شیراز
ب) مشهد
ج) تهران
د) گرگان

9 – مؤسس سلسله ی قاجاریه که بود؟
الف) فتحعلی شاه
ب) آقا محمدخان
ج) فتحعلی شاه
د) رضا شاه

10 – بزرگترین مستعمره انگلستان کدام کشور بود؟
الف) هند
ب) گرجستان
ج) آذربایجان
د) ارمنستان

1

ج

6

الف

2

ب

7

د

3

د

8

ج

4

ب

9

ب

5

ج

10

الف

 

 

 

 

درس ششم
ایران در زمان محمدشاه و ناصرالدین شاه

56 – قائم مقام فراهانی چگونه شخصی بود؟
یکی از وزرای کاروان تاریخ ایران و از نویسندگان زیردست که در دوره ی کوتاه وزارت او نظم و امنیت به وجود آمد.

57 – باب یعنی چه ؟
به کسی گفته می شد که واسطه ی ارتباط مردم با امام زمان بود.

58 – افغانستان در زمان چه کسی و چگونه از ایران جدا شد؟
در زمان ناصرالدین شاه حاکم خراسان افغانستان ( هرات) را اشغال کرد اما انگلیسی ها جزیره خارک و شهرهای بوشهر و خرمشهر را تصرف کردند و میرزاآقاخان نوری طبق عهدنامه ی پاریس ، افغانستان را به آن ها تحویل داد.

59 – عهدنامه ی پاریس بین چه کشورهایی بسته شد و به موجب این قرارداد ایران چه تعهداتی کرد؟
ایران – انگلستان ایران تعهد کرد افغانستان را به رسمیت بشناسد، هرات را تخلیه کند و هیچ ادعایی نسبت به آن شهر نداشته باشد.

60 – امتیاز رویتر را توضیح دهید؟
ناصرالدین شاه این امتیاز را به یک یهودی انگلیسی واگذار کرد که به موجب آن انحصار احداث راه آهن و بهره برداری از کلیه ی معاون و جنگل ها و احداث قنات ها و اداره گمرکات به این شخص واگذار شد.

61 – سیدجمال الدین اسدآبادی در مبارزات پرشور هند استعماری خود چه اهدافی را دنبال می کرد؟
1. اتحاد دنیای اسلام بر ضد استعمار
2. مبارزه با استعمار انگلستان
3. دفاع از ارزش های اسلامی

62 – بر علیه هریک از امتیازات زیر کدام روحانی به مخالفت برخاست؟
الف) امتیاز رویتر
ب) امتیاز تالبوت
جواب :
الف) حاج ملاعلی کنی
ب) آیت الله میرزای شیرازی

63 – آیت الله میرزای شیرازی چه نقشی در لغو قرارداد تنباکو داشت؟
وی استعمال توتون و تنباکو را رسماً حرام اعلام کرد. این فتوا سبب شد که مردم قلیان ها را بشکنند و توتون و تنباکوی فراوانی را به آتش بشکند و سرانجام ناصرالدین شاه که وضع را چنین دید قرارداد تالبوت را لغو کرد.

64 – مناطق جدا شده از ایران در زمان ناصرالدین شاه در کدام کشورهای امروزی قرار دارند؟
پاکستان – افغانستان – ترکمنستان

65 – ناصرالدین شاه توسط چه کسی و چگونه به قتل رسید؟
میرزا رضای کرمانی که از شاگردان و مریدان سیدجمال الدین اسدآبادی بود وی را یک روز قبل از آغاز جشن های پنجاهمین سال سلطنتش به قتل رساند.

66 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. بعد از فتحعلی شاه ........به سلطنت رسید.
2. صدراعظم محمدشاه ..........بود.
3. از حوادث مهم زمان محمدشاه جنگ با حاکم .......بود.
4. ......چون علاقه ی زیادی به مسافرت به فرنگ داشت امتیازات زیادی به بیگانگان می داد
5. انتشارات روزنامه ی .......از کارهای فرهنگی امیرکبیر است.
6. مدرسه ی دارالفنون را ............ تأسیس کرد.
7. بنیان گذار فرقه ی بابیه در ایران .......بود.
8. ....... در زمان ناصرالدین شاه استعمال توتون و تنباکو را رسماً حرام اعلام کرد.

 


جواب :
1. محمد شاه
2. قائم مقام فراهانی
3. هرات
4. ناصرالدین شاه
5. وقایع اتفاقیه
6. امیرکبیر
7. سیدعلی محمد باب
8. میرزای شیرازی

67 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟
1. پس از عزل امیرکبیر چه کسی به صدارت رسید؟
الف) میرزاآقاخان نوری
ب) میرزای شیرازی
ج) قائم مقام فراهانی

2. میرزا تقی خان امیرکبیر صدراعظم کدام پادشاه قاجار بود؟
الف) محمدشاه
ب) فتحعلی شاه
ج) مظفرالدین شاه
د) ناصرالدین شاه

3. افغانستان در چه زمانی از ایران جدا شد؟
الف) ناصرالدین شاه – صدارت امیرکبیر
ب) ناصرالدین شاه – صدارت میرزاآقاخان نوری
ج) محمدشاه – صدارت – قائم مقام فراهانی
د) محمدشاه – صدارت میرزا آقاخان نوری

4.امیرکبیر توسط چه کسی و در کجا به قتل رسید؟
الف) محمد شاه – مدرسه دارالفنون
ب) ناصرالدین شاه – حمام فین کاشان
ج) محمدشاه – حمام فین کاشان

5 . هرات توسط چه کسی تصرف شد؟
الف) امیرکبیر
ب) انگلیسی ها
ج) محمدشاه
د) حسام السلطنه حاکم خراسان

6. مذهب های دروغین زمان محمدشاه کدامند؟
الف) بابیگری، بهائیگری
ب) بابیگری و هابیگری
ج) بابیگری، یهودی
د) بهائیگری، وهابیگری

7 . طبق کدام عهدنامه افغانستان از ایران جدا شد و استقلال آن به رسمیت شناخته شد؟
الف) مفصل
ب) پاریس
ج) ترکمانچای
د) گلستان

8 – کدام شخصیت روحانی با قرارداد رویتر مخالفت کرد؟
الف) آیت الله میرزای شیرازی
ب) مدرس
ج) حاج ملاعی کنی
د) شیخ فضل الله نوری

9 – بنیان گذار فرقه ی بهایی که بود؟
الف) سیدعلی محمدباب
ب) حاج ابراهیم خان کلانتر
ج) میرزا آقا خان نوری
د) میرزا حسنعلی نوری

10 – بنیان گذار فرقه بابیه، سیدعلی محمدباب به دستور چه کسی تیرباران شد؟
الف) محمدشاه
ب) امیرکبیر
ج) ناصرالدین شاه
د) میرزای شیرازی

11 – ناصرالدین شاه توسط چه کسی به قتل رسید؟
الف) محمدشاه
ب) امیرکبیر
ج) میرزا تقی خان فراهانی
د) میرزا رضا کرمانی

12 – میرزا رضاکرمانی از شاگردان چه کسی بود؟
الف) میرزای شیرازی
ب) امیرکبیر
ج) سیدجمال الدین اسدآبادی
د) مدرس

13 – ناصرالیدن شاه چند سال پادشاهی کرد؟
الف) پنج سال
ب) ده سال
ج) 20 سال

14 – امتیاز انحصاری توتون و تنباکو بین چه کسانی و در زمان کدام پادشاه بسته شد؟
الف) رویتر و ایران – ناصرالدین شاه
ب) تالبوت و ایران – محمدشاه
ج) تالبوت و ایران – ناصرالدین شاه
د) رویتر و ایران – محمدشاه

15 – رهبری مخالفت مردم تهران بر علیه امتیاز تالبوت را چه کسی برعهده داشت؟
الف) میرزا رضا کرمانی شاگرد سیدجمال
ب)حاج ملا علی کنی
ج) میرزا حسن آشتیانی نماینده شیخ فضل الله نوری
د) میرزا حسن آشتیانی شاگرد آیت الله میرزای شیرازی

1

الف

9

د

2

د

10

ب

3

ب

11

د

4

ج

12

ج

5

د

13

الف

6

الف

14

ج

7

ب

15

د

8

ج

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هفتم
انقلاب مشروطه چرا و چگونه رخ داد؟

68 – چه عواملی باعث شد تا مردم علیه حکومت استبدادی در زمان مظفرالدین شاه قیام کنند؟
1. خشونت های عین الدوله درباریان
2. اقدامات ظالمانه ی مأموران دولتی
3. دخالت های بیگانگان در امور کشورها

69 – حکومت مشروطه سلطنتی یعنی چه ؟
حکومتی که در آن نمایندگان مردم مجلس برچگونگی اداره ی کشور و اقدامات شاه نظارت داشته باشند

70 – نخستین جرقه های انقلاب مشروطه چه زمانی روشن شد؟
وقتی که علاء الدوله حاکم تهران به بهانه ی گران شدن قند عده ای از بازرگانان را به چوب بست.

71 – در رأس خواسته های مردمی که در حرم حضرت عبدالعظیم تحصن کرده بودند چه بود؟
تأسیس عدالت خانه برای رسیدگی به شکایت مردم

72 – رهبران مهاجرت به قم در انقلاب مشروطه چه کسانی بودند؟
آیت الله طباطبایی ، آیت الله بهبهانی، آیت الله شیخ فضل الله نوری

73 – فرمان مشروطیت توسط چه کسی و در چه تاریخی امضا شد؟
توسط مظفرالدین شاه و در تاریخ چهاردهم جمادی الثانی سال 1324 هـ.ق(14مرداد1285هـ.ش)

74 – چه رویدادی موجب شد که مظفرالدین شاه فرمان مشروطیت را صادر کند؟
مهاجرت مردم و علما به قم که این مسئله اوضاع تهران را پریشان کرد و عده ای از علمای نجف از مردم پشتیبانی کردند.
75 – اولین نفوذ فکری غرب برای انحراف انقلاب مشروطیت چه بود؟
در تدوین قانون اساسی، از قوانین اسامی کشورهای اروپایی مانند بلژیک و فرانسه استفاده شد.
76 – مجلس به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری چه ماده ای بر متمم قانون اساسی مشروطیت افزود؟
پنج تن از مجتهدین طراز اول بر مصوبات مجلس نظارت می کردند تا مصوبات با قوانین اسلام مغایرتی نداشته باشد.

77 – چه عواملی سبب شد که مظفرالدین شاه که مظفرالدین شاه فرمان تأسیس عدالت خانه را صادر کند؟
تحصن علما و مردم در حرم عبدالعظیم

78 – نتیجه ی تبدیل نظام استبدادی به مشروطه چه بود؟
تشکیل مجلس نمایندگان مردم و تصویب قانون اساسی برای نخستین بار در ایران

79 – مظفرالدین شاه در مقابل مهاجرت مردم و علما به قم چه کرد؟
با صدور فرمان مشروطه و عزل عین الدوله در مقابل خواسته های مردم تسلیم شد و نظام استبددی به نظام مشروطه تبدیل گشت

80 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. پس از ناصرالدین .........به پادشاهی رسید.
2. مظفرالدین شاه چون بیمار بود اغلب اداره ی امور را به .....می سپرد.
3 – علاء الدوله حاکم شهر ........بود.
4 – پس از بازگشت تحصن کنندگان از حرم عبدالعظیم حکومت به وعده های خود عمل ....
5 – قانون اساسی مشروطه توسط ......قاجار امضا شد
6 – به پیشنهاد ........یک ماده ی واحده به متمم قانون اساسی اضافه شد.
7 – در حکومت ......یک نفر بر مردم حکومت می کند ولی در حکومت ......مردم از طریق رأی اکثریت نمایندگان خود را به مجلس می فرستند تا تصویب قوانین را برعهده داشته باشند.
جواب :
1. مظفرالدین شاه
2. عین الدوله
3. تهران
4. نکرد
5. مظفرالدین شاه
6. آیت الله شیخ فضل الله نوری
7. استبددی – مشروطه

81 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. در تدوین قانون اساسی مشروطه از قوانین چه کشورهایی استفاده شد؟
الف) انگلیس – روسیه
ب) انگلیس – بلژیک
ج) بلژیک – فرانسه

3. اولین انحرافی که در انقلاب مشروطیت به وقوع پیوست چه بود؟
الف) اعدام شیخ فضل الله نوری
ب) بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطیت
ج) استفاده از قوانین کشورهای اروپایی
د) به توپ بستن مجلس

4. کدام یک از رهبران مردم در انقلاب مشروطه نیست؟
الف) آیت الله مدرس
ب) آیت الله بهبهانی
ج) آیت الله نوری
د) سیدعبدالحمید

5. در نتیجه صدور فرمان مشروطه کدام مقام عزل شد؟
الف) محمدشاه
ب) حسام السلطنه
ج) امیرکبیر
د) عین الدوله

6 – فرمان مشروطیت به دست چه کسی صادر شد؟
الف) محمدشاه
ب) مظفرالدین شاه
ج) احمدشاه
د) ناصرالدین شاه

7 – کدام یک از خواسته های مردم در آغاز انقلاب مشروطه نیست؟
الف) اعدام عین الدوله
ب) ایجاد عدالت خانه
ج) ایجاد حکومت مشروطه سلطنتی
د) ایجاد تحول به سود مردم

8 – حکومتی که در آن نمایندگان مردم بر چگونگی اداره ی کشور و اقدامات شاه نظارت دارند؟
الف) حکومت استبدادی
ب) حکومت مشروطه سلطنتی
ج) دموکراسی

پاسخنامه

1

ج

6

ب

2

ج

7

الف

3

ب

8

ب

4

د

 

 

5

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس هشتم
محمدعلی شاه، دشمن مشروطه


82- دلایل مخالفت روسیه با انقلاب مشروطیت چه بود؟
1. وابستگی کامل محمدعلی شاه به روسیه و عدم اطمینان روس ها به سران مشروطه و مجلس
2. اطمینان روسیه به این که بعضی از مشروطه خواهان و نمایندگان مجلس طرفدار انگلستان هستند.

83 – بی اعتنایی محمدعلی شاه نسبت به مشروطه و نمایندگان مجلس از چه زمانی آغاز شد؟
نخست در مراسم تاجگذاری اشکار شد زیرا هیچ یک از نمایندگان دعوت نشدند و مدتی بعد که متمم قانون اساسی را برای تأیید پیش او بردند از امضای آن خودداری کرد.

84 – چه عاملی سبب شدمحمدعلی شاه متمم قانون اساسی را امضا کند؟
اعتراضات وسیع مردم و ارسال نامه هایی از طرف علمای نجف به شاه.

85 – تهران توسط چه کسانی فتح شد؟
توسط بخشی از مردم گیلان و عده ای از بختیاری ها و مبارزان تبریز

86 – اقدامات مشروطه خواهان پس از فتح تهران چه بود؟
در محل مجلس شورای ملی در میدان بهارستان شورایی تشکیل دادند. این شورا محمدعلی شاه را از سلطنت خلع کرد و احمدشاه فرزند او را به تخت شاهی نشاند و محمدعلی شاه با تعهد دریافت سالانه یک صدهزار تومان از کشور خارج شد و به روسیه رفت.

87 – چرا شیخ فضل الله نوری با انقلاب مشروطه مخالف بود؟
چون معتقد بود که افرادی رهبری انقلاب مشروطیت را به دست گرفته اند که اعتقادی به قوانین دینی ندارند و می خواهند مجلس ایران را به تقلید از مجلس های اروپا اداره کنند.

88 – چه ماده ای به پیشنهاد شیخ فضل الله نوری در قانون اساسی گنجانده شده بود؟
پنج تن از علمای بزرگ هر عصر بر مصوبات مجلس نظارت کند.

89 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. پس از مظفرالدین شاه پسرش ... به سلطنت رسید.
2.مجلس به فرمان
3. متمم قانون اساسی به امضاء .... رسید.
4. مردم تبریز به دنبال .... دست به نبرد بر ضد استبداد زدند.
5. پس از به توپ بستن مجلس ........و .........به دستور محمدعلی شاه تبعید شدند.
جواب :
1. محمدعلی شاه
2. لیاخوف روسی
3. علمای نجف
4. علمای نجف
5. آیت الله طباطبایی و بهبهانی

90 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. از اقدامات ناپسند چه کسانی اعدام شیخ فضل الله نوری بود؟
الف) گیلانی ها
ب) مشروطه خواهان
ج) فاتحان تهران
د) محمدعلی شاه

2. در جریان مشروطه کدام شخصیت با محاکمه ی ساختگی به شهادت رسید؟
الف) آیت الله مدرس
ب) آیت الله طباطبایی
ج) آیت الله بهبهانی
د) آیت الله شیخ فضل الله نوری

3. بهانه ی محمدلی شاه برای حمله به مجلس چه بود؟
الف) از بین بردن مشروطه خواهان
ب) ترور وی
ج)حمایت از روس ها
د) حمایت از علما

4. چه کسانی در تبریز علیه استبداد محمدعلی شاه قیام کردند؟
الف) شیخ محمد خیابانی
ب) شیخ فضل الله نوری
ج) عین الدوله
د) ستارخان و باقرخان

5. رهبری نیروهای محمدعلی شاه برای مقابله با مردم تبریز را چه کسی برعهده داشت؟
الف) عین الدوله
ب) باقرخان
ج) حسام السلطنه
د) ستارخان

6. قیام مردم تبریز همزمان با چه واقعه ای بود؟
الف) به توپ بستن مجلس
ب) خلع احمدشاه
ج) سرکوبی مشروطه خواهان
د) تاجگذاری محمدعلی شاه

7 . پس از خلع محمدعلی شاه چه کسی جانشین او شد؟
الف) محمدشاه
ب) احمدشاه
ج) رضاشاه
د) مظفرالدین شاه

8 – چه کسی احمدشاه را به تخت شاهی نشاند؟
الف) محمدعلی شاه
ب) مدرس
ج) لیاخوف روسی
د) مشروطه خواهان

9 – کدام شخصیت در ابتدا با مشروطیت موافق بود اما بعد با آن مخالفت کرد و به چه دلیل؟
الف) مدرس – به علت انحراف مشروطیت از مسیر اسلام
ب) محمدعلی شاه – چون موافق کارهای وی نبودند
ج) شیخ فضل الله نوری – به علت انحراف مشروطیت از مسیر اسلام
د) عین الدوله – به دلیل به توپ بستن مجلس

1

ج

6

ج

2

د

7

ب

3

ب

8

د

4

د

9

ج

5

الف

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس نهم
جنگ جهانی اول و تأثیر آن بر ایران

91 – چه کسانی در زمان احمدشاه نیابت سلطنت او را برعهده داشتند؟
عضدالملک رئیس ایل قاجار و پس از او ناصرالملک نیابت سلطنت را به عهده داشتند.
92 – مجلس دوم چگونه تعطیل شد؟
استخدام مستشاران خارجی تا حدودی سبب بهبودی وضع کشورشد اما این امر با سیاست روسیه و انگلستان در ایران مغایرت داشت. این دو کشور مقدماتی را برای اخراج مورگان شوستر فراهم آوردند. سرانجام روس ها با حمایت پنهانی انگلستان از طریق نامه ی تهدید آمیزی خواستار اخراج شوستر از ایران شدند. مجلس در برابر فشار روس ها تسلیم نشد ولی ناصرالملک که پس از مرگ عضدالملک نیابت سلطنت را به عهده داشت مجلس را تعطیل کرد و خواسته ی روس ها را پذیرفت.
93 – رقابت و اختلاف اصلی دولت های اروپایی قبل از جنگ جهانی اول به خاطر چه مسائلی بود؟
1. توسعه طلبی ارضی
2. رقابت های استعماری
3. رقابت های صنعتی و تجاری
94 – جنگ جهانی اول چگونه به وجود آمد؟
کشورهای فرانسه – روسیه و انگلستان هر کدام بر قسمت هایی سلطه داشتند ولی آلمان،ایتالیا ، اتریش مجارستان ازاین وضع ناراضی بودند و خواهان بخشی از مستعمرات بودند مخالفت کشورهای فرانسه، روسیه و انگلستان با درخواست های آن ها موجب جنگ جهانی اول شد.
95 – در جنگ جهانی اول کشور ایران مورد تجاوز چه دولت های قرار گرفت؟
انگلستان و روسیه چون می ترسیدند آلمان در ایران نفوذ کند و برمنابع نفت آن دست یابد.
96 – مجلس در زمان نیابت عضدالملک و پادشاهی احمدشاه برای حل مشکلات مالی و نظامی کشور چه کاری کرد و با منافع چه کشورهایی مغایرت داشت؟
تصمیم به استخدام مستشاران خارجی چون مورگان شوستر آمریکایی و یال مارسن سوئدی و عده ای دیگر گرفت که با منافع روس و انگلیس مغایرت داشت

97 – دولت اتحاد مثلث و اتفاق مثلث را درآغاز جنگ جهنی اول نام ببرید؟
اتحاد مثلث : ایتالیا ، آلمان و اتریش – مجارستان
اتفاق مثلث : روسیه – انگلستان – فرانسه
98 – قیام هایی نظیر قیام میرزا کوچک جنگلی یا شیخ محمدخیابانی به چه منظوری صورت گرفت؟به منظور استقلال کشور و اصلاح امور و مبارزه علیه بیگانگان و وابستگان آن ها به مبارزه برخاستند را نام ببرید؟
شیخ محمد خیابانی ، محمدتقی خان پسیان ، میرزا کوچک خان جنگلی
100 – نتیجه ی جنگ جهانی اول چه شد؟
در ابتدا نیروهای عضو اتحاد مثلث به پیروزی هایی رسیدند، اما سرانجام کشورهای عضو اتفاق مثلث آن ها را شکست دادند و میلیون ها انسان کشته، زخمی یا آواره شدند و ویرانی های بسیاری به بار آمد.
101 – در جاهای خالی کلمه ی مناسب بنویسید؟
1. جنگ جهانی اول در زمان .......قاجار اتفاق افتاد.
2. ابتدا ........و بعد از او نیابت سلطنت احمدشاه را به عهده گرفتند
3. پس از تعطیل شدن مجلس .....در شمال و .......در جنوب وارد ایران شدند
4. اتریش جزء کشورهای ......مثلث است.
5. فرانسه جزء کشورهای .....مثلث بود.
6. ........تهدید روس ها را مبنی بر اخراج مستشاران از ایران پذیرفت.
جواب :
1. احمد شاه
2. عضدالملک
3. . ناصرالملک
4. اتحاد
5. اتفاق
6. ناصرالملک

102 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟
1. جنگ جهانی اول در چه سالی و بین چه کشورهایی به وجود آمد؟
الف) 1914 – بین روسیه و اتریش
ب) 1914 – بین کشورهای اتحاد و اتفاق مثلث
ج) 1916 – بین کشورهای اتحاد و اتفاق مثلث
د) 1917 – بین روسیه – فرانسه – اتریش
2 – چه کشورهایی در جنگ جهانی اول به ایران تجاوز کردند؟
الف) روسیه – فرانسه
ب) روسیه – ایتالیا
ج) روسیه و انگلستان
د) آلمان و انگلستان
3 – کدام یک از دلایل اختلاف دولت های اروپایی قبل از جنگ جهانی اول نیست؟
الف) رقابت های استعماری
ب) استخدام مستشاران خارجی
ج) رقابت های صنعتی
د) توسعه طلبی ارضی
4 – در اوایل قرن بیستم چه کشورهایی وضع مناسب تری داشتند؟
الف) فرانسه – روسیه – و انگلستان
ب) ایتالیا – آلمان – اتریش
ج) ایتالیا – فرانسه – مجارستان
5 – در جنگ جهانی اول چه کسانی پیروز شدند؟
الف) مشروطه خواهان
ب) اتحاد مثلث
ج) اتفاق مثلث
د) ایتالیا – آلمان – اتریش

پاسخنامه

1

ب

2

ج

3

ب

4

الف

5

ج

 

 

 

 

درس دهم
پایان حکومت قاجارها و آغاز حکومت رضاخان

103 – چرا پس از پایان جنگ جهانی ال انگلیسی ها سلطه ی غیرمستقیم را بر سلطه ی مستقیم ترجیح می دادند؟
تمام هزینه کمتری مصرف کنند و هم از نفرت مردم بکاهند.

104 – چه عواملی زمینه را برای تغیر سلطنت قاجاریه به پهلوی را فراهم کرد؟
1. حمایت انگلستان از رضا خان
2. سرکوبی مخالفان آگاه

105 – اولین گام انگلستان برای تشکیل حکومت مورد نظر خود در ایران چگونه بود؟
سید ضیاء الدین را به احمدشه به عنوان نخست وزیر تحمیل کردند و برای ترساندن او رضاخان را مناسب دیدند و در سوم اسفند 1299 هـ.ش نیروهای رضاخان از قزوین به تهران آمدند و احمدشاه را وادار کردند تا سید ضیاء را به نخست وزیری منصوب کند. رضاخان نیز به عنوان فرمانده کل قوا تعیین شد.

106 – انگلیسی ها برای این که موقعیت رضاشاه را تثبیت کنند او را چگونه معرفی کردند؟
مردی وطن پرست ، اصلاح طلب وضد بیگانه معرفی کردند.
107 – آیت الله مدرس اولین بار تحت چه عنوانی وارد مجلس شد؟توسط چه کسانی؟
مراجع نجف که مدرس را شخصیتی صاحب صلاحیت در امور مذهبی و سیاسی می دانستند به او و چندتن دیگر مأموریت دادند تا طبق متمم قانون اساسی در جلسات مجلس شرکت کنند و بر مصوبات مجلس نظارت داشته باشند.
108 – اولین گام انگلیسی ها در سوم اسفند ماه سال 1299 بعد از انقلاب 1917 روسیه در ایران چه بود؟
به نخست وزیری رساندن سیدضیاء الدین طباطبایی
109 – چرا پس از جنگ جهانی اول انگلیس ها قاجارها را برای اجرای سیاست جدید خود مناسب نمی دانستند؟
چون قاجار توانایی لازم را برای تأمین اهداف آن ها نداشت بنابراین می خواستند حکومتی وابسته به خود در ایران تشکیل دهند.
110 – دو نمونه از اقدامات رضاشاه را نوشته و بگویید چرا حتی این اقدامات او هم مورد توجه مردم قرار نگرفت؟
ایجاد دانشگاه و احداث راه آهن – وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب، اقدام رضاخان در زمینه ی وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب، اقدام رضاخان در زمینه ی وادار کردن زنان به کنار گذاشتن حجاب با مقاومت مردم و درگیری آنان با مأموران رضاخان روبه رو شد. این گونه اقدامات رضاخان و سرکوب گری های او موجب شد تا کارهای دیگر او نظیر ایجاد دانشگاه و احداث راه آهن نیز مور استقبال قرار نگیرد.
111 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1.در سال 1304 هـ.ش .... سلطنت قاجار را منقرض و .... را به پادشاه می رساند.
2. مرحوم سیدحسن مدرس به دستور .......به شهادت رسید.
3. از جمله قیام های مردم بر علیه اقوام رضاخان مبنی بر کنار گذاشتن حجاب قیام خونین مردم .... در مسجد .... بود.
4. انگلیسی ها برای اجرای سیاست استعماری جدید خود در مرحله اول ......را برای نخست وزیری احمدشاه در نظر گرفتند.
5. احداث راه آهن جنوب به شمال کشور توسط .......صورت گرفت.
6. هدف از احداث راه آهن جنوب به شما کشور ......تجهیزات و مقابله ی احتمالی با .... بود.
7. مدرس بعد از ......تهران به مجلس راه یافت.
8. در سال ...هـ ش رضاخان با پشتیبانی .......به نخست وزیری رسید.
جواب :
1. مجلس مؤسسان – رضاخان
2. رضاخان
3. مشهد – گوهرشاد
4. سیدضیاء الدین طباطبایی
5. رضاخان
6. انتقال – روسیه
7. فتح
8. 1302 انگلیسی ها

 

 

درس یازدهم
جنگ جهانی دوم و تأثیر آن بر ایران

112 – به چه علت قرارداد صلح ورسای بعد از جنگ جهانی اول پایدار نماند؟
1. معاهده ورسای غرامت ها و محدودیت های سنگینی را بر کشورهای شکست خورده به خصوص آلمان تحمیل کرد و این کار خشم آنان را برانگیخت.
2. مرزبندی های جدید پس از جنگ موجب چند پاره شدن بعضی کشورهاو نارضایتی اقوام و ملت ها گردید.
3. کشورهایی نظیر فرانسه و انگلستان که خود را طرف پیروز جنگ می دانستند پس از جنگ نیز به اقدامات استعمارگرانه ی خود و نادیده گرفتن حقوق ملت ها ادامه می دادند.

113 – چه کشورهایی به عنوان دولت های محور معروفند؟
آلمان – ایتالیا – ژاپن

114 – چرا ژاپن به دولت های محور پیوست ؟
چون از دخالت های انگلستان و آمریکا در شرق آسیا ناراضی بود.

115 – جنگ جهانی دوم در چه سالی و چگونه آغاز شد؟
در سال 1939 میلادی با حمله آلمان به لهستان آتش جنگ افروخته شد و به دنبال آن ایتالیا و ژاپن پیشروی هایی در اروپا و چین کردند.

116 – در جنگ جهانی دوم چه کشورهایی به عنوان دولت های متفق یا متفقین معروف شدند؟
انگلیس – فرانسه – شوروی – آمریکا

117 – با آغاز جنگ دوم جهانی دولت ایران جزء کدام دسته بود؟
در ابتدا اعلام بی طرفی کرد اما رضاخان فکر می کرد که آلمان قدرت برتر نظامی است درصدد دوستی با آن کشر برآمد و دولت های متفق به ایران حمله کردند و رضاشاه را برکنار و پسرش محمدرضا پهلوی را به سلطنت رساندند.

118 – رضاخان چگونه بر کنار شد؟
بعد از این که رضاخان درصدد دوستی با آلمان برآمد دولت های متفق به ایران حمله کردند و رضا شاه را بر کنار کردند.

119 – چرا رضاخان در اواخر عمر به آلمان ها نزدیک شد؟
چون رضاخان فکر می کرد آلمان قدرت برتر نظامی است و درصدد دوستی با آن کشور برآمد.

120 – کدام یک از کشورهای درگیر در جنگ جهانی دوم زیان کمتری دید؟ چرا ؟
آمریکا – چون فاصله اش از کشورهای درگیر جنگ زیاد بود و اقیانوس اطلس و آرام بین او دیگر کشورها قرار داشت.

121 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. جنگ جهانی اول در سال ......پایان یافت
2. پس از جنگ جهانی اول ......و ......قدرت را در دست گرفتند.
3. بعد از جنگ جهانی اول قرارداد صلح ......پایدار نماند.
4. با حمله ی آلمان به کشور .... آتش جنگ جهانی دوم افروخته شد.
5. جنگ جهانی دوم در سال .......شروع شد.
جواب :
1 – 1918
2. هیتلر – موسولینی
3. ورسای
4. لهستان
5. 1936

122 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟
1. جنگ جهانی دوم در چه سالی پایان یافت ؟
الف) 1918
ب) 1914
ج) 1945
د)1936

2. در جنگ جهانی دوم کدام گروه پیروز شدند؟
الف) متفقین
ب) متحدین
ج) فرانسه و انگلستان
د) دولت های محور

3. قبل از جنگ جهانی دوم چه کشورهایی به بیان اندیشه ها و شعارهای نژاد پرستانه و توسعه طلبانه پرداختند؟
الف) آلمان – ایتالیا
ب) آلمان – فرانسه
ج) انگلیس – ایتالیا
د) آمریکا – انگلیس

4 – در جنگ جهانی دوم کشورهای متفق شامل چه کشورهایی بودند؟
الف) آلمان – ایتالیا – ژاپن
ب) انگلیس – فرانسه – شوروی – آمریکا
ج) آلمان – ایتالیا – اتریش
د) فرانسه – مجارستان – شوروی – آمریکا
5 – دولت های محور چه راهی را برای رسیدن به هدف مناسب می دانستند؟
الف) صلح با دشمنان
ب) اتحاد با دشمنان
ج) جنگ با دشمنان

پاسخنامه

1

ج

2

د

3

الف

4

ب

5

ج

درس دوازدهم
نهضت ملی شدن صنعت نفت ایران

123 – چرا بعد از برکناری رضاشاه زمینه ی مناسب برای فعالیت های سیاسی در جامعه ی ایران فراهم شد؟
زیرا محمدرضا پهلوی هنوز قدرت چندانی برای برقراری درباره ی استبداد پدرش نداشت.

124 – گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 منجر به شکل گیری چه مسائلی در ایران گردید؟
منجر به آگاه شدن مردم و در نهایت گسترش مبارزه و ملی شدن صنعت نفت ایران گردید.

125 – مهم ترین عاملی که آیت الله کاشانی و دکتر مصدق را به یکدیگر نزدیک کرد چه بود؟
مبارزه برای ملی شدن صنعت نفت

126 – علت استعفای مصدق چه بود؟
مصدق برای این که بتواند بر اوضاع کشور تسلط بیشتری داشته باشد از شاه خواست وزارت جنگ را به او بسپارد اما وی به این درخواست تن در نداد و مصداق استعفا کرد.

127 – با انتشار خبر نخست وزیری قوام بعد از استعفای مصدق آیت الله کاشانی چه اعلامیه ای صادر کرد؟
آیت الله کاشانی طی اعلامیه ای مخالفت صریح خودش را با قوام اعلام داشت و گفت اگر قوام ظرف چهل و هشت ساعت کنار نرود اعلام جهاد خواهد کرد و خود پس از پوشیدن کفن پیشاپیش مردم به میدان خواهد آمد.

128 – چه عاملی به ملی شدن صنعت نفت و گسترش مبارزات علیه انگلستان کمک کرد؟
انتخاب دکتر مصدق به نخست وزیری

129 – اهمیت و نتیجه ی قیام روی سی ام تیر 1331 هـ ش چه بود؟
30 تیر روز اوج حضور مردم در صحنه ی سیاسی کشور در آن زمان بود مردم به خیابان ها ریختند و در مقابل گلوله باران شدن مقاومت کردند، مقاومت مردم، قوام را ناگزیر به استعفا کرد و باردیگر مصدق به نخست وزیری رسید.

130 – دولت شوروی پس از روی کار آمدن مصدق از انجام چه کارهایی خودداری کرد؟
شوروی ها از خرید نفت امتناع کردند و حتی با وجود اصرار دولت ایران، از دادن بدهی های خود به ایران نیز خودداری کردند.

131 – استعمار گران پس از سی تیر چه توطئه ای راعلیه مصدق آغاز کردند و چرا مصدق سقوط کرد؟
بین نهضت ملی شکاف و اختلاف کردند – مزدوران و جاسوس های خود را به کار گرفتند و میان آن دو اختلاف انداختند و چون متوجه شدند تا هنگامی که مردم در صحنه باشند در نهضت ملی ایران شکست راه نخواهد یافت.

132 – کودتای 28 مرداد سال 1332 به دستور مستقیم کدام کشور و به دست چه کسانی صورت گرفت؟
به دستور مستقیم کشور آمریکا توسط سازمان جاسوسی آمریکا توسط عده ای از خائنین که در رأس آن ها سرلشکر زاهدی قرار داشت.

133 – چرا دکتر مصدق از شاه درخواست وزارت جنگ را به او بسپارد؟
زیرا می خواست بر اوضاع کشور تسلط بیشتری داشته باشد.

134 – پس از کودتای 28 مرداد چه حوادثی در ایران اتفاق افتاد؟
مصدق دستگیر و محاکمه شد و شاه که از ایران فرار کرده بود بار دیگر به ایران بازگشت و دوره جدیدی از حکومت خود را زیر نظر آمریکا آغاز کرد.

135 – در جریان ملی شدن صنعت نفت و کودتای 28 مرداد چه عبرت هایی می توان گرفت؟
در مقابل قدرت های بزرگ با وحدت می توان پیروز شد – در مبارزات باید از اختلافات پرهیز کرد.

136 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. رهبر سیاسی جریان ملی شدن صنعت نفت .......بود.
2. انتخاب .........به نخست وزیری به ملی شدن صنعت نفت کمک کرد.
3. حزب ........وظیفه ی خود را خدمت به شوروی می دانستند.
4. کودتای 28 مرداد 1332 به دستور مستقیم ........صورت گرفت.
5. تلاش برای ملی شدن صنعت نفت منجر به تشکیل ..........در ایران شد.
جواب :
1. دکتر مصدق
2. دکتر مصدق
3. توده
4. آمریکا
5. نهضت ملی

137 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. با ملی شدن صنعت نفت ایران، دست کدام کشور استعماری از منابع نفتی کشورمان کوتاه گردید؟
الف) روسیه
ب) انگلیس
ج) فرانسه
د) آمریکا

2 – شخصیت مذهبی در جریان ملی شدن صنعت نفت چه کسی بود؟
الف) آیت الله مدرس
ب) دکتر مصدق
ج) آیت الله کاشانی
د) شیخ فضل الله نوری

3 – گسترش فعالیت های سیاسی پس از شهریور 1320 منجر به شکل گیری چه مسائلی در ایران گردید؟
الف) گسترش مبارزه و ملی شدن صنعت نفت ایران
ب) تشکیل نهضت ملی
ج) صلح و رسای
د) قیام 30 تیر

4 – اعضای حزب توده طرفدار کدام کشور بودند؟
الف) آمریکا
ب) روسیه
ج) شوروی
د) فرانسه

5 – پس از استعفای مصدق چه کسی به نخست وزیری رسید؟
الف) عین الدوله
ب) قوام السلطنه
ج) ناصرالملک
د) عضدالملک

پاسخنامه

1

ب

2

ج

3

الف

4

ج

5

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

درس سیزدهم
نهضت اسلامی ایران چگونه شکل گرفت

138 – هدف آمریکا از ایجاد اصلاحات اجتماعی در کشورهای وابسته به خود توسط زمامداران این کشورها را بنویسید؟
1. جلوگیری از به وجود آمدن نهضت های مردمی 2. حفظ بازار کشورهای وابسته به آمریکا برای فروش کالاهای آمریکایی

139 – چرا شاه امیراسدالله علم را به نخست وزیری انتخاب کرد؟
چون شاه که پس از 28 مرداد سلطنت خود را با کودتای آمریکایی ها به دست آورده بود به آنان قول داده بود تا برنامه هایشان را اجرا کند.

140 – لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی در زمان نخست وزیری چه کسی بود؟
در زمان اعلم – به موجب یک بند از آن شرط سوگند به قرآن از شرایط انتخاب شدگان حذف و با هر کتاب دیگری ممکن بود و زنان حق انتخاب شدن و انتخاب کردن داشتند.

141 – بعد از واقعه ی کشتار فیضیه امام کدام نخست وزیر وقت را درباره چه مسائلی مورد بازخواست قرار دادند؟
امام خمینی اسد الله علم را در مورد مسائلی چون حمله مأموران دولتی به مردم در بازار تهران، برگزاری همه پرسی و حمله به مدرسه ی فیضیه در قم مورد بازخواست قرار دادند.

142 – ساواک علامت اختصاری چه سازمانی بود و چه وظیفه ای داشت ؟
سازمان اطلاعات و امنیت کشور که وظیفه ی اصلی سرکوبی مبارزان را در زمان شاه برعهده داشت.

143 – فجیع ترین جنایات مزدوران رژیم شاه در روز 15 خرداد سال 42 چه بود؟
قتل عام کفن پوشان ورامین بود که در این روز از ورامین به سوی تهران حرکت کرده و خواهان آزادی امام خمینی بودند.

144 – عکس العمل رژیم شاه پس از سخنرانی امام در رابطه با کاپیتولاسیون چه بود؟
شب 13 آبان ماه سال 1343 هـ ش مأموران دولتی شبانه به منزل امام رفتند و ایشان را دستگیر و یکسره به فرودگاه تهران منتقل ساختند و با هواپیما به ترکیه فرستادند. امام مدتی در ترکیه بودند و سپس از آن جا به عراق منتقل شدند.

145 – کاپیتولاسیون به چه معنی است و توسط چه کسی برای تصویب به مجلس برده شد؟
مصونیت قضایی امریکاییان در ایران که توسط حسنعلی منصورنخست وزیر وقت به مجلس برده شد.

146- پس از واقعه ی کشتار فیضیه امام خطاب به روحانیون و مردم چه گفتند؟
سکوت در برابر رژیم را حرام دانستند و تأکید کردند که اظهار حقایق واجب است.

147 – سرانجام، لایحه انجمن های ایالتی و ولایتی چه شد؟
با رهنمودها و رهبری امام با علمای قم و دیگر شهرها و در نجف طی تلگراف هایی خواستار لغو آن شدند و سرانجام با پی گیری های امام لایحه مذکور کنار گذاشته شد.

148 – ساواک برای برگزاری سخنرانی در محرم سال 42 چه شرایطی را تعیین کرد؟
1. علیه شخص اول مملکت یعنی شاه سخن نگویند
2. علیه اسرائیل مطلبی نگویند
3. مرتب به گوش مردم نخوانند که اسلام در خطر است.

149 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. شاه برای اجرای اصلاحات اجتماعی آمریکا ........ را به نخست وزیری انتخاب کرد.
2. دولت علم در سال .....لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی را تصویب کرد.
3. در ادامه اطاعت شاه از سیاست های اصلاحات اجتماعی آمریکا اعلام کرد قصد دارد اصول شش گانه ای به نام اصول ..... و ..... را به همه پرسی بگذارد.
4 – قدرت فراوان .........به شاه جرأت کمترین بی حرمتی آشکار به اسلام و روحانیت را نمی داد.
5 – نخستین مرجعی که علیه لایحه ی انجمن های ایالتی و ولایتی به مخالفت برخاست ........بود.
جواب :
1. امیراسداله علم
2. 1341
3. انقلاب شاه و ملت
4. آیت الله بروجردی
5. امام خمینی

150 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید.
1. تبعید امام خمینی از ایران و کشتار در مدرسه فیضیه ی به ترتیب در چه سال هایی بوده است؟
الف) 1343 – 1332
ب) 1341 – 1343
ج ) 1343 – 1342
د) 1341 – 1342

2. بعد از واقعه ی کشتار فیضیه امام خمینی کدام نخست وزیر وقت را مورد بازخواست قرار دادند؟
الف) امیر اسدالله علم
ب) هویدار
ج) حسنعلی منصور
د) بختیار

3 – امام خمینی در چه مسائلی اسدالله علم را مورد بازخواست قرار دادند؟
الف) برگزاری همه پرسی
ب) حمله به مدرسه فیضیه
ج) حمله مأموران دولتی به مردم در بازار تهران
د) همه موارد

4 – تصویب اصول شش گانه در چه سالی بود؟
الف) 1343
ب) 1341
ج) 1342
د) 1331

5 – مهم ترین ویژگی رهبری امام خمینی در مقایسه با رهبران نهضت نفت یا انقلاب مشروطه چه بود؟
الف) دعوت به وحدت کلمه و تأکید بر احکام اسلام
ب) تبعید و دستگیری امام
ج) طرفداران امام
د) همکاری دولت با وی

6 – کدام نخست وزیر لایحه ی کاپیتولاسیون را به تصویب مجلس رساند؟
الف) هویدا
ب) جمشید آموزگار
ج) حسنعلی منصور
د) اسدالله علم

7 – کدام تظاهرات مردم به شاه فهماند که نهضت امام خمینی (ره) در میان مردم سخت ریشه دار است؟
الف) تظاهرات روز عاشورای 42
ب) تظاهرات کفن پوشان ورامین
ج) تظاهرات 19 دی شهر قم

8- فجیع ترین جنایت رژیم شاه در 15 خرداد چه بود؟
الف) دستگیری امام خمینی
ب) تبعید امام خمینی
ج) تصویب لایحه کاپیتولاسیون
د) قتل عام کفن پوشان ورامین

پاسخنامه

1

ج

6

ج

2

ب

7

الف

3

د

8

د

4

ب

 

 

5

الف

 

 

درس چهاردهم
انقلاب اسلامی ایران (1)

151 – چرا آمریکا ایران را به عنوان ژاندارم منطقه ی خلیج فارس انتخاب نمود؟
برای اجرای دستورات خویش و تأمین امنیت خلیج فارس و ایجاد پایگاه های نظامی متعدد برای آمریکایی ها

152 – امام خمینی چگونه قدم در راه مبارزه ی فرهنگی نهاوند؟
با تدریس بحث حکومت اسلامی در نجف

153 – چرا مبارزات مسلحانه نتوانستند مردم را با خود همراه کنند؟
1. روابطشان با مردم محدود بود
2. برخی از آنها دارای عقاید غیراسلامی و حتی ضداسلامی بودند و مردم به آنها اعتمادی نداشتند.

154 – آیت الله مطهری و دکتر علی شریعتی چگونه مبارزات فرهنگی را انجام دادند؟
با نوشتن کتاب، ایجاد کلاس های آموزشی و تفسیر قرآن و نهج البلاغه و معرفی چهره ی واقعی اسلام

155 – خطری که برای آمریکایی ها در حفظ منافعشان در خلیج فارس وجود داشت چه بود؟
خطر قیام احتمالی و یا بروز آشوب و انقلاب در ممالک این منطقه بود، چون اگر حرکتی ضدآمریکایی در یکی از این کشرها اتفاق می افتاد هم ممکن بود تمام منطقه را به حرکت درآورد و هم با برانداختن حکومت های وابسته به آمریکا تمامی منافع شیطان بزرگ را از دست او خارج کند.

156 – چند مورد از اقدامات هویدا در جهت حفظ حکومت پهلوی را بنویسید؟
1. هدر دادن ثروت های ملی ایران
2. وابستگی هر چه بیشتر کشور به بیگانگان و تبدیل ایران به بازار مصرف کالاهای غربی
3. رواج غرب گرایی و اسلام زدایی
4. ایجاد محیط رعب و وحشت برای جلوگیری از مبارزات مردمی
5. حفظ منافع آمریکا در منطقه خلیج فارس

157 – هجرت امام از عراق چه تأثیری در انقلاب اسلامی داشت؟
اقامت امام در فرانسه انقلاب را وارد مرحله ی جدیدی کرد. از این زمانبه بعد اقامتگاه امام تبدیل به مرکزی جدید برای هدایت انقلاب اسلامی گردید.

158 – دستاوردهای مهم نهضت پانزدهم خرداد را بنویسید؟
1. گروه های مبارز خواستار لغو کامل حکومت سلطنتی شدند
2. همکاری روحانیون و دانشگاهیان
3. تلاش برای برقراری حکومت اسلامی

159 – مبارزات مختلف مردم پس از پانزدهم خرداد تا پیروزی انقلاب اسلامی به چند دسته تقسیم می شد؟
سه دسته : 1. مبارزات سیاسی 2. مبارزات فرهنگی 3. مبارزات مسلحانه

160 – چه کسی حسنعلی منصور را به قتل رسانید و چرا؟
شهید محمد بخارایی، چون حسنعلی منصور حق قضاوت کنسولی را به اتباع آمریکا ایران داد

161 – مبارزات فرهنگی توسط روحانیون چگونه انجام می شد؟
انتشار و توزیع کتاب ها و اعلامیه ها – تأسیس کتابخانه های دانشجویی در دانشگاه ها و مساجد

162 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
1. انقلاب اسلامی ایران در تاریخ ........بهمن سال .......به نتیجه رسید.
2. منطقه ی خلیج فارس از نظر ........و..........برای آمریکایی ها اهمیت داشت
3. بنای رفیع انقلاب اسلامی سال 1357 بر شالوده ی قیام ..........استوار گردید.
4. قیام پانزده خرداد موجب نزدیکی دانشگاهیان و ........شد.
5. مبارزات دانشجویان دانشگاه های داخل و خارج کشور از دسته مبارزات .......پس از قیام 15 خرداد بود.
6. لازمه ی هر حرکت و مبارزه ای ایجاد ........و بالابردن ..........و ........است.
جواب :
1. 22 - 1357
2. اقتصادی و نظامی
3. پانزده خرداد
4. روحانیون
5. سیاسی
6. شناخت – آگاهی های سیاسی و اجتماعی

163 – گزینه صحیح را انتخاب کنید؟
1. امام خمینی در کجا قدم در راه مبارزه ی فرهنگی نهاد ؟
الف) عراق
ب) فرانسه
ج) نجف
د) نوفل لوشاتو

2. انقلاب اسلامی چند سال بعد از سرکوبی قیام پانزده خرداد به نتیجه رسید؟
الف) ده سال
ب) ده روز
ج) بیست سال
د) پانزده سال

3. بعد از اعدام انقلابی منصور چه کسی به نخست وزیری رسید؟
الف) اسدالله علم
ب) دکتر شریعتی
ج) هویدار
د) محمد بخارایی

4 . کدام افراد در مبارزه ی فرهنگی با حکومت پهلوی فعال بودند؟
الف) امام خمینی – شهید مطهری دکتر شریعتی
ب) آیت الله طالقانی – آیت الله هاشمی رفسنجانی
ج) شهید بخارایی – شهید مطهری
د) امام خمینی – آیت الله خامنه ای – دکتر شریعتی

5 . مبارزات امام و یاران ایشان در نجف جزء کدام دسته از مبارزات است؟
الف) مسلحانه
ب) سیاسی
ج) فرهنگی

6 – کتاب حکومت اسلامی تألیف کدام شخصیت است؟
الف)امام خمینی
ب) آیت الله مطهری
ج) دکتر مفتح
د) آیت الله طالقانی

7 – مهم ترین زمینه ساز انقلاب اسلامی ایران کدام یک از مبارزات بود؟
الف) سیاسی
ب) اجتماعی
ج) مسلحانه
د) فرهنگی

8. ایجاد کلاس های آموزشی و تفسیر قرآن و نهج البلاغه جزء کدام دسته از مبارزات بود؟
الف) فرهنگی
ب) سیاسی
ج) سیاسی

پاسخنامه

1

ج

6

الف

2

د

7

د

3

ج

8

الف

4

الف

 

 

5

ب

 

 

درس پانزدهم
انقلاب اسلامی ایران(2)

164 – با روی کارآمدن کارتر به ریاست جمهوری آمریکا چه تغییری در سیاست خارجی به وجود آمد؟
دولت مردان جدید آمریکا اعتقاد داشتند که راه جلوگیری از قیام های اصیل مردمی در کشورهای زیر سلطه پرهیز از خشونت های مداوم و آشکار و اعطای آزادی های ظاهری به مردم این کشورهاست.

165 – جمشید آموزگار با چه سیاستی روی کار آمد؟
با ایجاد فضای باز سیاسی

166 – با ایجاد فضای باز سیاسی در زمان نخست وزیری آموزگار چه تغییراتی در ایران به وجود آمد؟
مبارزات مردم گسترش پیدا کرد، روحانیون، دانشجویان و گروه های اجتماعی بیشترمتحد شدند و مساجد و حوزه ها و دانشگاه ها تبدیل به سنگر شد.

167 – رژیم شاه در مقابل مبارزات مردم پس از شهادت حاج آقا مصطفی خمینی چه کرد؟
با چاپ مقاله ای در روزنامه ی اطلاعات که در آن به امام خمینی توهین شده بود خشم مردم را افزایش داد.

168 – علت قیام نوزدهم دی ماه سال 1356 مردم قم چه بود؟
توهین به امام خمینی در روزنامه ی اطلاعات

169 – کدام ماه سال 57 ماه اوجگیری انقلاب بود و چه عاملی شاه را گیج کرده بود؟
ماه رمضان – اجتماع گسترده مردم در مساجد و سخنرانی های بیدار کننده

170 – چرا روز سیزدهم آبان سال 1357 را به عنوان روز دانش آموز می نامند؟
در روز سیزدهم آبان ماه تعداد زیادی از دانش آموزان و گروهی از دانشجویان در دانشگاه جمع شدند و در حلقه ی محاصره نیروهای شاه درآمدند و به گلوله بسته شدند که جمعی از آنان به شهادت رسیدند.

171 – اهمیت راهپیمایی های تاسوعا و عاشورای سال 57 چیست؟
یکی از عظیم ترین اجتماعات مردمی در طول تاریخ بود.

172 – هر یک از تاریخ های زیر یادآور چه واقعه ای است؟
الف) 17 شهریور 1357
ب) 19 دی ماه 1357
ج) 23 دی ماه 1357
د) 26 دی ماه 1357
جواب:
الف) جمعه سیاه
ب) قیام مردم قم
ج) تشکیل شورای انقلاب
د) فرارشاه از ایران

173 – امام خمینی در چه تاریخی به ایران بازگشتند و به کجا رفتند و طی سخنرانی خود چه فرمودند؟
درروز 12 بهمن وارد تهران شدند و یک سره به بهشت زهرا رفتند و در سخنرانی خود در بهشت زهرا فرمودند که به پشتیبانی ملت ایران، دولت تعیین خواهند کرد.

174 – به اعتقاد دولت مردان جدید آمریکا راه جلوگیری از قیام های اصیل مردم در کشورهای زیر سلطه ی شیطان بزرگ چه بود؟
1. پرهیز از خشونت های مداوم و آشکار
2. اعطای آزادی های ظاهری به مردم این کشورها

175 – با انتخاب کارتر به ریاست جمهوری آمریکا در سال 1356 چه تغییری در مسائل داخلی ایران به وجود آمد؟
کارتر ایران را برای کاستن از خشونت و برقراری آزادی های سیاسی زیر فشار گذاشت به دنبال فشار کارتر بر شاه ایران، اندکی از اختناق موجود در ایران کاسته شد و امیرعباس هویدار پس از سیزده سال نخست وزیری جای خود را به جمشید آموزگار داد.

176 – به نظر شما مهم ترین حوادث دوران انقلاب کدام است؟چرا؟
شهادت مصطفی خمینی و توهین به امام در روزنامه ی اطلاعات – چون باعث شروع انقلاب شد.

177 – ارتباط دو مورد از این گزینه ها را «19 دی ماه 56 – 17 شهریور 57 – 12 بهمن 57» با دو گزینه زیر مشخص کنید؟
(ورود امام خمینی (ره) به ایران / قیام مردم قم )
جواب : 19 دی ماه – 56 قیام مردم قم
12 بهمن 57 ورود اما خمینی به ایران

178 – نخست وزیران شاه را پس از هویدا تا زمان پیروزی انقلاب اسلامی بنویسید؟
جمشید آموزگار – شریف امامی – ارتشبد ازهاری – بختیار

179 – در جاهای خالی کلمه مناسب بنویسید؟
1. حاج آقا مصطفی خمینی در .......به شهادت رسید.
2. پس از شهادت مصطفی خمینی حوزه ها و دانشگاه ها تبدیل به مراکز مخالفت با .......شد.
3. بعد از قیام مردم قم در 19 دی مه در شهرهای ......، .....، ......نیز قیام ش.
4. توهین به امام در روزنامه های اطلاعات بیشترین واکنش را در میان ......داشت.
5 . امام خمینی در روز ......مهندس مهدی بازرگان را به ریاست دولت موقت تعیین کردند.
6 . امام خمینی بعد از عراق به .....و سپس به .......رفت و در دهکده ی نوفل لوشاتو اقامت گزید.
7 . روز 17 شهریور مردم در میدان .......(...کنونی) اجتماع کردند.
8. در سال 1357 نماز عید فطر به امامت ......و با سخنرانی .....برگزار شد که به تظاهرات عظیمی کشیده شد.
جواب :
1. آبان 56
2. شاه
3. تبریز – یزد – جهرم - کازرون
4. طلاب قم
5. پانزدهم بهمن
6. کویت – فرانهس
7. ژاله – شهدا
8. دکتر محمدمفتح – دکتر محمدجواد باهنر

180- گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. قیام 19 دی ماه قم در پی چه حادثه ای به وجود آمد؟
الف) تبعید امام به عراق
ب) قتل عام کفن پوشان ورامین
ج) توهین به امام در روزنامه ی اطلاعات
د) تشکیل شورای انقلاب

2. امام خمینی در روز 15 بهمن ماه 57 چه کسی را به عنوان ریاست دولت موقت تعیین کردند؟
الف) مهندس بازرگان
ب) مصدق
ج) بنی صدر
د) دکتر شریعتی

3. کدام اقامت امام، انقلاب ایران را وارد مرحله جدیدی کرد؟
الف) تبعید به عراق
ب) رفتن به ترکیه
ج) رفتن به کویت
د) اقامت در فرانسه

4. وقتی شاه از ایران فرار کرد چه کسی نخست وزیر او شد؟
الف)هویدا
ب) بختیار
ج) جمشید آموزگار
د) شریف امامی

5.روز دانش آموز چه روزی است؟
الف) 26 دی
ب) 12 بهمن
ج) 13 آبان
د) 17 شهریور

6 . پس از قیام 19 دی قم، مردم کدام شهر چهلم شهدای قم را برگزار کردند؟
الف)یزد
ب) تبریز
ج) جهرم
د) تهران

7 – کدام سال را می توان سال انفجار خشم فروخورده ی مردم ایران دانست؟
الف) سال 57
ب) سال 43
ج) سال 56
د) سال 58

پاسخنامه

1

ج

5

ج

2

الف

6

ب

3

د

7

الف

4

ب

 

 

 

 

 

 

 

 

درس شانزدهم
انقلاب اسلامی پس از پیروزی

181 – پس از پیروزی انقلاب چه کسانی اداره ی کشور را به دست گرفتند؟
شورای انقلاب و دولت موقت
182 – اقداماتی که مزدوران بیگانه ( گروهک ها) برای به خطر انداختن انقلاب اسلامی انجام می دادند را بنویسید؟
1. ایجاد جنگ و ناامنی
2. آتش زدن خرمن ها
3. انفجار لوله های نفت
4. به شهادت رساندن روحانیون بزرگ و انقلابی همچون دکتر بهشتی و آیت الله مطهری
183 – علت تشکیل سپاه پاسداران و جهاد سازندگی چه بود؟
سپاه پاسداران برای دفاع از انقلاب و جهاد سازندگی برای سازندگی کشور و خدمت به کشاورزان و روستاییان محروم
184 – هدف از تشکیل کمیته ی انقلاب اسلامی چه بود؟
تا هم نظم و امنیت را در کشور برقرار سازد و هم سران جنایتکار حکومت شاه را دستگیر کند.
185 – مهم ترین و سخت ترین توطئه ای که دشمنان پس از پیروزی انقلاب بر پا کردند چه بود؟ در چه سالی و توسط چه کشورهایی ؟
جنگ بود – در سال 1359 ارتش عراق که به کمک آمریکا و شوروی مسلح و نیرومند شده بود به ایران حمله کرد.
186 – پس از اشغال سفارت آمریکا چه اقدامی برعلیه جمهوری اسلامی انجام دادند؟
آمریکا برای حمله به ایران نیروی نظامی وارد کشور کرد اما سربازان آمریکایی در صحرای طرابلس گرفتار طوفان شن شدند، شکست خورده و فرار کردند.

187 – در پی کدام ماجرا دانشجویان سفارت آمریکا را اشغال کردند؟ دانشجویان چه درخواستی داشتند؟
دولت آمریکا در سال 58 شاه را نزد خود پناه داد تا بتواند با کمک او علیه جمهوری اسلامی ایران توطئه کند. آن ها درخواست کردند که دولت آمریکا باید شاه را به ایران تحویل دهد.
188 – رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه ای درباره ی امام خمینی چه فرموده اند؟
این انقلاب بی نام خمینی در هیچ کجای جهان شناخته شده نیست.

189 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. پس از پیروزی انقلاب اسلامی .... و .... اداره ی امور کشور را به دست گرفتند.
2. هدف از تشکیل سپاه پاسداران ...... از ........و هدف از تشکیل .......سازندگی کشور و خدمت به محرومین بود.
3. کمیته ی انقلاب اسلامی در ....22 بهمن 1357 تشکیل شد.
4. امام خمینی در تاریخ .......خرداد سال ......رحلت کردند.
5. بعد از پیروزی انقلاب ائمه جمعه های شهرهایی چون تبریز، شیراز، یزد به دست .......به شهادت رسیدند.
6. پس از جنگ اسیران جنگ که مردم به آن ها .........می گفتند به آغوش پرمهر میهن بازگشتند
7. جنگ تحمیلی عراق علیه ایران ......سال طول کشید
جواب :
1. شورای انقلاب - دولت موقت
2. دفاع از انقلاب – جهاد سازندگی
3. فردای
4. 14 – 1368
5. گروهک ها
6. آزادگان
7. 7-8 سال
190 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. بعد از پیروزی انقلاب دستگیری سران جنایتکار حکومت شاه برعهده کدام نهاد بود؟
الف) جهد سازندگی
ب) کمیته ی انقلاب اسلامی
ج) سپاه پاسداران
2. مهم ترین و سخت ترین توطئه دشمنان پس از پیروزی انقلاب چه بود؟
الف) جنگ تحمیلی
ب) تبعید امام
ج) ترور شخصیت
د) تشکیل گروهک ها

3. کدام روز به نام جمهوری اسلامی نام گذاری شده است؟
الف) 22 بهمن
ب) 13 آبان
ج) 12 فروردین
د) 17 شهریور
4. مهم ترین دستاورد انقاب اسلامی چه بود؟
الف)بازگشت امام خمینی به وطن
ب) تقدیم شهدا
ج) تشکیل جهاد سازندگی
د) استقلال ، آزادی جمهوری اسلامی
5. هدف نهایی انقلاب اسلامی ایران چیست؟
الف) ایجاد یک کشور نمونه اسلامی
ب) مبارزه با آمریکا
ج) ایجاد نظم و امنیت
د) استقلال آزادی
6. پس از رحلت امام خمینی (ره) چه کسی و توسط چه مجلسی به رهبری انقلاب اسلامی برگزیده شد؟
الف) حاج احمد آقا – مجلس خبرگان
ب) آیت الله خامنه ای – مجلس شورای اسلامی
ج) آیت الله خامنه ای – مجلس خبرگان
د) هاشمی رفسنجانی – مجلس خبرگان
7 – میزان آراء مثبت مردم به جمهوری اسلامی چند درصد بود؟
الف) 89
ب) 2/98
ج) 100
د) 90


8 – اولین نماز جمعه تهران در چه سالی برگزار شد؟
الف) 57
ب) 59
ج) 58
د) 42
9 – امام خمینی (ره) کدام روز را روز نخستین حکومت الله بر جهان اعلام نمودند؟
الف) 22 بهمن
ب) 12 بهمن
ج) 13 آبان
د) 12 فروردین
10 – جنگ عراق علیه ایران به کمک چه کشورهایی بوده است؟امام خمینی چند سال رهبری ایران را برعهده داشتند؟
الف) آمریکا و فرانسه – 11 سال
ب) آمریکا و شوروی – 11 سال
ج) آمریکا و شوروی – 8 سال
د) آمریکا و انگلیس – 8 سال

پاسخنامه

1

ب

6

ج

2

الف

7

ب

3

ج

8

ج

4

د

9

د

5

الف

10

ب
خدايا-مازيار فلاحي

كداهنگ براي وبلاگ