تمدن ایران زمین

نقشه ایران از شتر تا گربه

نقشه ایران از شتر تا گربه


 

سال انعقاد

پادشاهان قاجار

معاهده

1193ه.ش   1813 م

فتحعلیشاه 

گلستان

1207ه.ش  1828 م

فتحعلیشاه 

ترکمانچای

1235ه.ش  1857م

ناصرالدین شاه 

پاریس

1260ه.ش 1881م

ناصرالدین شاه 

آخال

1284ه.ش  1905م

مضفرالدین شاه 

مک ماهون
خدايا-مازيار فلاحي

كداهنگ براي وبلاگ