سئوالات درس تاریخ سوم

نمونه سوالات تاریخ سوم  دوره راهنمایی

درس اول
صفویان - اوضاع ایران قبل از تشکیل دولت صفوی


1- یکی از دلایل تفرقه در ایران قبل از صفویه چه بود و چرا؟
اختلافات مذهبی، چو در آن زمان یک مذهب رسمی در کشور وجود نداشت

2 – چرا پس از انقراض دولت تیموریان اوضاع کشور ما بسیار آشفته و پریشان شد ؟
چون حکومت واحد و قدرتمندی در کشور وجود نداشت.

3 – مهم ترین طرفداران صفویه چه کسانی بودند و چه مذهبی داشتند؟
هفت طایفه ی ترک که مذهب شیعه داشتند و به قزلباش معروف بودند

4- نتیجه ی جنگ شاه اسماعیل صفوی با ازبکان چه شد و چه تغییری در مرزهای شرق و شمال شرقی ایران ایجاد شد؟
شاه اسماعیل ازبکان را شکست داد و مرزهای ایران بار دیگر از طرف شمال شرقی به رود جیحون رسید و از طرف مشرق نیز با هند همسایه شد.

5 – نبرد چالدران بین کدام کشورها بود و نتیجه ی آن چه شد؟
بین ایران و عثمانی ( میان شاه اسماعیل صفوی و سلطان سلیم عثمانی) و نتیجه ی آن پیروزی عثمانی بود.

6 – اقدامات شاه طهماسب را بنویسید؟
اوضاع داخلی ایران را آرام ساخت، اداره آن را منظم کرد، ازبکان را بیرون کرد، با عثمانی جنگید.

7 – چه امری موجب بهبود اوضاع داخلی ایران در زمان شاه طهماسب شد؟
صلح میان ایران و عثمانی که سال ها پایدار ماند

8 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید.
1. مهم ترین دلیل تفرقه قبل از تشکیل دولت صفوی .... بود.
2. در جنگ چالدران ایرانی ها به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر ... خوردند
3. سلسله صفویه به وسیله .......تأسیس شد.
4. بعد از منظم شدن اوضاع داخلی ایران شاه اسماعیل عازم جنگ با ....شد.
5. د راواخر........... ازبکان به خراسان و پرتغالی ها به .......حمله کردند.

6. شاه اسماعیل از نوادگان .....است.
1 – اختلافات مذهبی
2 – شکست
3 – شاه اسماعیل
4 – ازبکان
5 – نهم – خلیج فارس
6 – شیخ صفی الدین اربیلی

9 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1. قبل از تشکیل حکومت صفوی کدام دشمن خارجی به ایران حمله کرد؟
الف)روس ها
ب) پرتغالی ها
ج) انگلیسی ها
د) عثمانی

2. عاقبت جنگ ایران و عثمانی در دوره شاه تهماسب چه شد؟
الف) ایران شکست خورد
ب) ایران پیروز شد
ج) هر دو طرف حاضر به صلح شدند
د) عثمانی پیروز شد

3 . بعد از شاه اسماعیل صفوی چه کسی جانشین او شد؟
الف) شاه عباس
ب) شاه اسماعیل دوم
ج) شاه تهماسب
د) شاه صفی

4 – در جنگ چالدران
الف) عثمانی پیروز شد به دلیل استفاده از توپ و تفنگ
ب) عثمانی پیروز شد به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر
ج) ایران پیروز شد به دلیل استفاده از تیر و کمان و شمشیر
د) عثمانی پیروز شد به دلیل اختلافات مذهبی ایران

5 – رسمی کردن مذهب شیعه از اقدامات کدام شاه بود؟
الف) شاه عباس
ب) شاه اسماعیل
ج) شاه تهماسب
د) شاه صفی

6 – چرا جنگ میان شاه اشماعیل صفوی و سلطان عثمانی به جنگ چالدران معروف است؟
الف) چون شاه اسماعیل چالدران را از آن خود می دانست
ب) چون سلطان عثمانی چالدران را از آن خود می دانست
ج) چون جنگ بر سر منطقه چالدران بود
د) چون جنگ در دشت چالدران اتفاق افتاد

جواب

1

ب

2

ج

3

ج

4

الف

5

ب

6

د

درس دوم
صفویان - شاه عباس، مشهورترین پادشاه صفوی

10 – چرا پس از شاه تهماسب اوضاع کشور نابسامان شده بود؟
چون کشمکش هایی بین جانشینان او وجود داشت و راه برای سرکشی قزلباس ها و حمله بیگانگان از خارج باز شده بود.

11 – دلایل همکاری انگلیسی ها با ایران در جنگ با پرتغالی ها چه بود؟
انگلیسی ها چون خود از دولت های استعمارگر بودند.
1. با پرتغالی ها در تجارت رقابت داشتند
2. دولت ایران آن ها را تهدید کرده بود که اگر با پرتغالی ها وارد جنگ نشوند حق تجارت با ایران را نخواهند داشت.

12 – دلایل تمامی اروپاییان برای برقراری رابطه با ایران در دوره ی صفوی چه بوده است؟
1. جنگ های عثمانی با ایران و دولت های اروپایی نظیر اسپانیا
2. رقابت های تجاری، سیاسی، نظامی دولت های اروپایی با یکدیگر

13 – دانشمندان علوم مذهبی دوره ی صفوی که تألیفات متعدد و خدمات ارزنده ی علمی انجام دادند را نام ببرید؟
میرداماد، شاگردش ملاصدرا، شیخ بهایی، علامه مجلسی

14 – مهم ترین واردات ایران در دوره صفویه چه چیزی بود؟
اسلحه و کالاهای دیگر

15 – در دوره صفوی ایران با کدام کشورها روابط داشت ؟
اسپانیا – فرانسه – هلند – انگلستان

16 – دلایل ضعف و سقوط حکومت صفویان کدام اند؟
1. پادشاهان صفوی بعد از شاه عباس برای اداره ی کشور تربیت نشده بودند
2. اغلب افرادی خونریز و مستبد بودند
3. به خاطر ضعف و بی لیاقتی این پادشاهان، درباریان سودجو و ظالم شروع به سوء استفاده از قدرت کردند.

17 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1.سلسه ی صفوی را .........تأسیس کرد........آن را تثبیت کرد و ........آن را قدرتمند کرد.
2. صفویان در طی یورش ......منقرض شدند.
3. در جریان صلح شاه عباس با عثمانی ها ........به آن ها واگذارشد.
4. مشهورترین پادشاه صفوی ........بود.
5. شاه عباس برای جبران شکست ایرانی ها در جنگ چالدران به کمک انگلیسی ها به ساختن .....و .....پرداخت.
6. تصوف بندر گمبرون در زمان .......اتفاق افتاد.
1 – شاه اسماعیل – شاه تهماسب – شاه عباس
2 – افغان ها
3 – قسمت هایی از غرب و شمال ایران
4 – شاه عباس
5 – توپ و تفنگ
6 – شاه عباس

18 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید؟
1- سقوط دولت صفویان در زمان کدام شاه به وقوع پیوست ؟
الف) شاه اسماعیل
ب) شاه صفی
ج) شاه سلطان حسین
د) شاه عباس

2- فیلسوف معروف دروه ی صفوی که بود؟
الف) مجلسی
ب) شیخ بهایی
ج) ملاصدرا
د) میرداماد

3- در دوره صفوی مقام بعد از پادشاه چه نامیده می شد؟
الف) وزیر
ب) صدراعظم
ج) امیر کبیر
د) اعتماد الدوله

4 – اوج قدرت صفویان درچه دوره ای بوده است؟
الف) شاه عباس
ب) شاه صفی
ج)شاه اسماعیل
د) شاه تهماسب

5 – شورش افغان ها در زمان شاه سلطان به رهبری چه کسی صورت گرفت؟
الف) شاه صفی
ب) محمود افغان
ج) عثمانی ها
د) ملاصدرا

6 – کدام یک از صادرات یاران در دوره صفویه نیست؟
الف) ابریشم
ب) قالی
ج) اسلحه
د) خشکبار

7 – پنجمین پادشاه صفوی که بود؟
الف) شاه سلطان
ب) شاه اسماعیل
ج) شاه صفی
د) شاه عباس

8 – پرتغالی ها در زمان شاه عباس کدام جزایر و بندر را تصرف کردند؟
الف) بحرین – هرمز – بندرعباس
ب) خلیج فارس – هرمز – بحرین
ج) بحرین – هرمز – گمبرون
د) الف و ج

9 – در زمان شاه سلطان حسین حاکم قندهار که بود؟
الف) کریم خان
ب) نادرشاه
ج) گرگین خان
د) ابراهیم خان

10 – تجارت خارجی ایران در زمان صفویه با کدام کشورها بوده است؟
الف) فرانسه – انگلستان
ب) چین و هند و کشورهای اروپایی
ج) اسپانیا – فرانسه – انگلستان
د) چین و فرانسه

1

ج

6

ج

2

ج

7

د

3

د

8

د

4

الف

9

ج

5

ب

10

ب

 

 

 

 

درس سوم
افشاریه و زندیه، دو سلسله ی کم دوام19 – چرا نادر بزرگان شهر را به دشت مغان فراخواند؟
تا اعلام کند وظایف خود را انجام داده و تصمیم به استراحت و کناره گیری از کارها دارد.

20 – کریم خان زند در چه شرایطی به حکومت رسید؟
در شرایطی که مشکلات اقتصادی و اجتماعی وجود داشت از جمله فعالیت های کشاورزی و تجاری کم بود و بسیاری از علما و روحانیون مجبور به مهاجرت به سرزمین های هند و عراق شده بودند.

21 – علت لشکر کشی نادر به هند چه بود؟
چون افغن های یاغی پس از فتح قندهار به دهلی گریختند، دولت هند حاضر به تسلیم آن ها به نادر نشد و نادر به هند لشکر کشید.

22 – محمود افغان توسط چه کسی به قتل رسید؟
پسر عمویش اشرف افغان

23 – چرا نادرشاه تهماسب دوم را از سلطنت خلع کرد – چه کسی را به جای او برگزید و به خود چه لقبی داد؟
شاه تهماسب برای این که نشان دهد که از نادر کمتر نیست بدون اطلاع او به جنگ عثمانی ها رفت ولی شکست خورد. نادر به خاطر این شکست او را از سلطنت خلع کرد و فرزند خردسالش را به نام شاه عباس سوم را بر تخت سلطنت نشاند و از این پس نادر خود را نایب السلطنه خواند.

24 – چرا مردم علیه نادر شورش کردند؟
اخلاق نادر عوض شد و ستمگری را در پیش گرفت، بر اثر رفتارهای ناشایست و فشارهایی که برای گرفتن مالیات به مردم می آورد علیه او شورش هایی بر پا شد و اوضاع کشور آشفته شد.

25 – نام مؤسس و پایتخت سلسله ی زندیه را بنویسید؟
کریم خان زند – شیراز

26 – چرا در زمان افشاریه و زندیه به تدریج تجارت خارجی ایران کاهش یافت؟
چون پس از سقوط صفویات تا سال ها حکومت پایداری در ایران تشکیل نگردید و این امر موجب بروز مشکلات اقتصادی و اجتماعی در کشور شد و فعالیت های کشاورزی و تجاری کم شد.

27 – هر کدام از موضوعات زیر مربوط به کدام یک از دو پادشاه زیر است؟ (فتح بصره – مهماندوست – دشت مغان – کرنال – وکیل الرعایا – شیراز)
الف) کریم خان زند:
ب) نادرشاه افشار :

جواب :
الف) کریم خان زند : فتح بصره – وکیل الرعایا – شیراز
ب) نادرشاه افشار : مهماندوست – دشت مغان – کرنال

28 – تنها جنگ خارجی کریم خان کدام بود؟
جنگ با عثمانی بود که به فتح بصره انجامید.

29 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. نادر اشرف افغان را در .......شکست داد.
2. یکی از مهم ترین اقدامات در زمان پادشاهیش .... بود.
3. کریم خان حدود ......سال حکمرانی کرد.
4. بزرگان در دشت مغان ......را از سلطنت خلع کردند و نادر را به پادشاهی رساندند.
5. مهم ترین فتح نادر فتح ........بود.
6. سلسله زندیه توسط ......منقرض شد
7. نادرشاه از پادشاهان مشهور ........بود.
جواب :
1. مهماندوست افغان
2. سرکوب شورش افغان ها و فتح هند
3. 20
4. شاه عباس سوم
5. هندوستان
6. آقا محمدخان قاجار
7. افشاریه

30 – گزینه ی صحیح را انتخاب کنید؟
1. چه کسی به شاه تهماسب دوم پیوست و سردار لشگر او شد؟
الف) اشرف افغان
ب) محمود افغان
ج) نادر
د) سلطان حسین

2. روابط تجاری ایران در زمان نادر با کدام کشور دارای اهمیت بود؟
الف) فرانسه
ب) انگلستان
ج) عثمانی
د) روسیه

3. مهم ترین جنگ نادر چه جنگی بود؟
الف) جنگ چالدران و فتح هندوستان
ب) جنگ چالدران و فتح بصره
ج) جنگ کرنال و فتح بصره
د) جنگ کرنال و فتح هندوستان

4. در زمان چه کسی روسیه و عثمانی قسمت هایی از شمال و مغرب ایران را تصرف کردند؟
الف) اشرف افغان
ب) محمود افغان
ج) نادرشاه
د) شاه تهماسب

5 – پادشاه کدام کشور جواهرات کوه نور و دریای نور را تقدیم نادر کرد؟
الف) فرانسه
ب) اسپانیا
ج) هند
د) مصر

6 – کریم خان به جای عنوان پادشاه خود را چه می نامید؟
الف) اعتماد الدوله
ب) صدراعظم
ج) نایب السلطنه
د) وکیل الرعایا

7 – تنها جنگ خارجی سلسله ی زندیه چه بود؟
الف) کرنال
ب) بصره
ج) چالدران

8 – نادر چه شهری را به پایتختی خود انتخاب نمود و چند سال حکومت کرد؟
الف) شیراز – 12
ب) مشهد – 20
ج) مشهد – 12
د) شیراز – 20

9 – کدام یک از فتوحات نادر نیست؟
الف) بصره
ب) قندهار
ج) هند
د) بحرین

10 – پس از قتل نادر چه کسی جانشین او شد؟
الف) کریم خان
ب) محمدخان قاجار
ج) اشرف افغان
د) نوه ی او به نام شاهرخ

پاسخنامه

1

ج

6

د

2

ب

7

ب

3

د

8

ج

4

الف

9

الف

5

ج

10

د

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درس چهارم
تاریخ اروپا در قرون جدید

31 – بعد از قرون وسطی چه دوره ای در اروپا به وجود آمد؟
قرون جدید

32 – قرون جدید اروپا چه ویژگی هایی داشت؟
1. تحولات مذهبی
2. رشد علم و صنعت
3. پیدایش استعمار
4. تحولات اجتماعی و سیاسی

33 – در قرون وسطی چه کسانی در مهم ترین مسائل اروپا نقش مهمی داشتند؟
رهبران مسیحیت کاتولیک که در رأس آن ها پاب قرار داشت

34 – چه عواملی زمینه ی استعمارگری اروپاییان را فراهم نمود؟
مواد اولیه صنعتی ، یافتن بازار مصرف برای کالای تولید شده در اروپا

35 – در قرن هفدهم چه تحولی سیاسی در انگلستان صورت گرفت؟
حکومت انگلستان از سلطنت استبدادی که در آن پادشاه همه کاره بود به سلطنت مشروطه که در آن مجلسی از نمایندگان مردم بر کار پادشاه نظارت داشت تبدیل گشت

36 – مذهب پروتستان را چه کسی به وجود آورد؟اصلاحات دینی مورد نظر او چه بود؟
مارتین لوتر – با اکتشافات جدید و رشد علوم و فنون اندیشه های جدیدی به وجود آمد که مخالف سلطه ی کلیسا و پاپ و خواهان اصلاحاتی در اعتقادات دینی بود. مارتین لوتر از کسانی بود که این نوع اندیشه ها را مطرح ساخت و علیه دستگاه پاپ دست به اعتراض زد

37 – در قرن هجدهم در آمریکا چه تحولی به وجود آمد؟
مردم آمریکا علیه سلطه انگلستان دست به شورش زدند و به استقلال رسیدند.

38 – علت نامگذاری قرن هفدهم و هجدهم به قرون جدید چیست؟
در این زمان وضع مذهبی، سیاسی، اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی در اروپا نسبت به قبل تغییرات مهمی کرد.

39 – در جاهای خالی کلمات مناسب بنویسید؟
1. اولین کشورهای استعمارگر اروپایی ........و .......بودند.
2. ......مخالف سلطه ی کلیسا و پاپ بود.
3. قیام مردم فرانسه بر ضد حکومت لویی .... منجر به انقلاب.......شد.
4. یکی از ویژگی های قرون جدید پیشرفت ...........و توسعه ......در اروپا بود.
5 . طرفداران مارتین لوتر را .......می نامیدند.
جواب :
1. اسپانیا – پرتغال
2. مارتین لوتر
3. شانزدهم – انقلاب کبیر فرانسه
4. علوم – اختراعات
5. پروتستان

40 – گزینه های صحیح را انتخاب کنید. 1. میان اجزای کدام گزینه رابطه ای وجود ندارد؟
الف) انقلاب صنعتی – گسترش استعمار
ب) انقلاب صنعتی – استقلال آمریکا
ج) تحولات مذهبی – جنگ های مذهبی
د) تحولات سیاسی ، اجتماعی – انقلاب کبیر فرانسه

2. قرون جدید اروپا هم زمان با کدام سلسله ها در ایران بود؟
الف) صفویه – زندیه
ب) افشاریه – زندیه – قاجاریه
ج) صفویه- قاجاریه – زندیه

/ 2 نظر / 44 بازدید
مهسا

خسته و افسرده به دنبال مکانی می گشت تا دمی استراحت کند که ناگهان دید تخته سنگی به انتظارش نشسته است. به نزدیکی سنگ که رسید دید برگ هایی از اطراف سنگ سر از خاک بیرون آورده اند. خوب که نگاه کرد دریافت، شبیه آن برگهایی هست که در بهشت دیده بود است. ناگهان گریه اش گرفت. با انگشتانش روی خاک نوشت: ۱/۱/۱