اعلامیه داریوش.........

داریوش پادشاه هخامنشی اعلام میدارد:

Dariush the Achaemanid king declares:

 

من پارسیم،

من سرزمین مصر رافتح نمودم،

من فرمان دادم این آبراه از نیل که در سرزمین مصر جاری است

 تا دریایی که به پارس راه دارد حفر شود،

پس این آبراه همچنان که من فرمان دادم حفر گردید و این شریان حیاتی آنچنان که من مایل بودم از مصر به پارس کشیده شد.

 

I am persian.

I conquered Egypt.

I ordered this canal to be cut from

The Nile that runs in Egypt to a sea in Persia.

Then this canal was dug as I ordered,

And this vessel set out from Egypt to Persia as I wished.

 

  منبع: کتاب سدسازی معاصر ایران1377؛ انتشارات کمیته ملی سدهای بزرگ ایران(IRCILD)

/ 0 نظر / 35 بازدید